Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 กรกฎาคม 2557

ท่องเที่ยว

เทศกาลวันแม่ปี’57…คนกรุงฯ มุ่งเที่ยวระยะใกล้ : คาดสร้างเม็ดเงินสะพัดประมาณ 960 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2524)

วิถีความเป็นไทยที่ปลูกฝังให้ลูกหลานใส่ใจและดูแลบุพการีผู้สูงอายุในครอบครัว เป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนให้คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ไม่ละเลยการทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ โดยอาจจะมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละครัวเรือน
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงวันหยุดเทศกาลวันแม่ของคนกรุงเทพฯ ในลักษณะการสำรวจเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพหลัก และทุกช่วงอายุ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญ คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 78 มีแผนทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2557 ได้แก่ การพาแม่ไปรับประทานอาหารนอกบ้าน/การจัดงานเลี้ยงภายในครอบครัว, การมอบพวงมาลัย/ดอกไม้, การซื้อของขวัญให้แม่, เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด, การพาแม่ไปช้อปปิ้ง, การพาแม่ไปทำบุญไหว้พระ รวมถึงการพักผ่อนอยู่บ้านกับแม่หรือไปเยี่ยมแม่ (กรณีอยู่คนละบ้าน) โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวนไม่น้อยวางแผนทำกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรมในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ เช่น ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดและรับประทานอาหาร รวมถึงการแวะไหว้พระทำบุญตามวัดในเส้นทางหรือปลายทางท่องเที่ยว ขณะที่คนกรุงเทพฯ บางส่วนเลือกทำกิจกรรมในกรุงเทพฯ โดยมีแผนพาแม่ไปรับประทานอาหาร ควบคู่กับการพาแม่ไปช้อปปิ้ง หรือมอบพวงมาลัยให้แม่ เป็นต้น
โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า จะมีจำนวนคนกรุงเทพฯ เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดเทศกาลวันแม่ปีนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จากปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่มีวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 วันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้มีการวางแผนกิจกรรมที่จะทำในช่วงวันหยุดยาวล่วงหน้า แต่คาดว่าจะมีคนกรุงเทพฯ จำนวนไม่น้อยปรับแผนการพาแม่และสมาชิกในครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด (ทั้งแบบเช้าไป-เย็นกลับ และแบบค้างคืน) ให้สอดรับกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดของคนกรุงเทพฯ ในช่วงวันหยุดเทศกาลวันแม่ปีนี้มีแนวโน้มสร้างรายได้ท่องเที่ยวสะพัดตามต่างจังหวัดคิดเป็นมูลค่าประมาณ 960 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเม็ดเงินส่วนใหญ่มีแนวโน้มกระจายไปยังธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 210 ล้านบาท รองลงมา คือ ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ทประมาณ 200 ล้านบาท และธุรกิจจำหน่ายสินค้าของฝาก/ของที่ระลึกมีมูลค่า 190 ล้านบาท ตามลำดับ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว