Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 ธันวาคม 2557

ท่องเที่ยว

วันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2558... คนกรุงเทพฯ ท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศสร้างเม็ดเงินสะพัด 11,120 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2573)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ในลักษณะการสำรวจเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2557 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 404 คน ที่มีอายุระหว่าง 15-64 ปี ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาอาชีพหลักและทุกระดับรายได้ โดยผลสำรวจ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคนกรุงเทพฯ ที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 อันดับ 1 คือ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ รองลงมา คือ การดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจสายการบิน โรงแรมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง (เช่น โปรโมชั่นด้านราคา การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น) นอกจากนี้ จากผลสำรวจ ยังพบว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2558 โดยปลายทางยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ เพชรบุรี และเพชรบูรณ์ ตามลำดับ ขณะที่ คนกรุงเทพฯ ที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 เลือกเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน (อาทิ สปป.ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น) รวมถึงปลายทางท่องเที่ยวอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน เป็นต้น
ทั้งนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เวลาช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2558 ของคนกรุงเทพฯ ข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า คนกรุงเทพฯ ที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2558 (ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน) จะก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดจากทั้งกลุ่มที่มีแผนเดินไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศมูลค่าประมาณ 11,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 YoY โดยแบ่งเป็นเม็ดเงินที่สะพัดภายในประเทศมูลค่า 7,020 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 YoY ซึ่งคาดว่าจะสะพัดสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคต่างๆ ของไทย โดยเฉพาะธุรกิจบริการด้านการขนส่ง (อาทิ สถานีบริการน้ำมัน ธุรกิจรถเช่า ธุรกิจการบิน บริการรถไฟ บริการรถทัวร์ เป็นต้น) ธุรกิจด้านที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจค้าปลีกที่มีการจำหน่ายสินค้าทั่วไป/จำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึก ขณะที่เม็ดเงินจากคนกรุงเทพฯ ที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 4,100 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 YoY ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ค่าแพ็กเกจทัวร์ ค่าใช้จ่ายสำหรับการช้อปปิ้งค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมสันทนาการระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ผู้คนจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และเมื่อประกอบกับในช่วงปลายปีเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมเดินทางมาพักผ่อนช่วงปลายปีในหลายพื้นที่ของไทย จึงอาจจะทำให้เกิดความแออัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่บริการนักท่องเที่ยวระหว่างทาง (เช่น ร้านอาหาร สถานีบริการน้ำมัน ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก เป็นต้น) ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญๆ ของไทย อาจจะต้องเตรียมแผนรองรับการให้บริการลูกค้าให้ทั่วถึง (อาทิ การจ้างพนักงานชั่วคราวเพิ่มเติม การขยายเวลาเปิด-ปิด เป็นต้น) ควบคู่กับการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว