Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 มีนาคม 2558

บริการ

Online Shopping ช่องทางการตลาดยุคดิจิตอลบูม ...จับตาผู้บริโภค Shop ผ่านโมบาย หรือ M-Shopping มากขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2599)

คะแนนเฉลี่ย

;Online Shopping” กลายเป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ 1 ยังคงเป็นกลุ่ม ;สินค้าแฟชั่น” ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ในขณะที่ การจอง ;ตั๋วเครื่องบิน” เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมของหมวดธุรกิจบริการมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด สำหรับช่องทางการซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ร้านค้าที่เปิดใน ;Social Media” ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line หรือ Instagram โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 69 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนไทยที่นิยมใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน เพื่อเล่น Social Media มากเป็นอันดับ 1

แนวโน้มของธุรกิจ Online Shopping ของไทยในระยะข้างหน้านั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า น่าจะเป็นช่องทางการตลาดที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยมากขึ้น โดยสะท้อนได้จาก ปัจจุบันบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจหลายราย ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือแม้แต่ธุรกิจ Online Shopping ของต่างชาติ สนใจเข้ามาทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ในไทยกันมากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาด ในขณะที่ พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้น สัญญาณดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงภาพรวมตลาด Online Shopping ไทยที่มีโอกาสเติบโตสูง และมีแนวโน้มแข่งขันรุนแรงขึ้น

ทั้งนี้ จากความก้าวหน้าของการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านโครงข่าย 3G/4G บนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ยังคงได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในปี 2558 น่าจะมีประมาณ 33 - 34.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 18.3 ล้านคนในปี 2556 ประกอบกับ การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ไอทีแบบเดิมอย่างคอมพิวเตอร์ ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของความสะดวกสบายในการพกพาและการใช้งาน จึงน่าจะผลักดันให้การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า ;M-Shopping” กลายเป็นช่องทางใหม่ที่มาแรง และน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยหนุนการเติบโตในภาพรวมของธุรกิจ Online Shopping ไทยในระยะต่อจากนี้ไป

ส่วนประเด็นท้าทายของธุรกิจ Online Shopping คือ ยังมีกลุ่มผู้บริโภคบางส่วนที่มีความกังวลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ โดยเฉพาะในเรื่องของความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยจากการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ดังนั้น หากการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ถูกพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีคุณภาพ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น ก็มีความเป็นไปได้ว่าพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของผู้บริโภคน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงนับเป็นโจทย์สำคัญสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และผู้ประกอบการที่จะต้องขจัดความกังวลดังกล่าว เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์เพิ่มขึ้น และหนุนการเติบโตของตลาด Online Shopping ของไทยในระยะข้างหน้า

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ