Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 สิงหาคม 2558

ท่องเที่ยว

วันแม่ปี'58 คนกรุงฯท่องเที่ยวลดลง แต่ยังมีแผนทำกิจกรรมอื่นๆก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดรวม 2,700 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2647)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2558 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2558 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนกรุงเทพฯหรือเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาหรือทำงานในกรุงเทพฯจำนวน 407 คน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2558 จากผลสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 54.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีแผนประกอบกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2558 โดยพบว่า คนกรุงเทพฯเลือกรับประทานอาหารร่วมกับคุณแม่มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นการมอบพวงมาลัยหรือดอกไม้ให้คุณแม่ การซื้อของขวัญให้คุณแม่ และการพาคุณแม่ท่องเที่ยว ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 45.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ไม่มีแผนประกอบกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2558 นี้ เนื่องจากหลากหลายเหตุผลแตกต่างกัน เช่น ให้ความสำคัญกับคุณแม่ทุกวันอยู่แล้ว คุณแม่อยู่ต่างจังหวัด ติดงาน ติดธุระ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีแผนประกอบกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันแม่และอาศัยอยู่ต่างที่กัน ส่วนใหญ่ตั้งใจจะโทรศัพท์พูดคุยและบอกรักคุณแม่ในช่วงเทศกาลวันแม่แทน

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2558 นี้ กลุ่มตัวอย่างเลือกรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์มากขึ้น ในขณะที่เลือกรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร Stand Alone ลดลง โดยเป็นผลมาจากการขยายสาขาของห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ ซึ่งกำหนดตำแหน่งการแข่งขันในการเป็นจุดศูนย์กลาง หรือ One - Stop Service ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการร้านอาหาร ที่มีผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารให้บริการอย่างหลากหลาย ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเลือกรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์มากขึ้น

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังมีแผนพาคุณแม่เดินทางท่องเที่ยวลดลง คิดเป็นร้อยละ 16.2 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีแผนประกอบกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันแม่ทั้งหมด (ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 23.5) ซึ่งเป็นผลมาจากวันแม่ในปี 2558 นี้ เป็นวันพุธซึ่งเป็นวันหยุดกลางสัปดาห์ จึงไม่ใช่วันหยุดยาว แตกต่างจากในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันสี่วัน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณการว่า เม็ดเงินค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจกรรมต่างๆของคนกรุงเทพฯในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2558 นี้ น่าจะอยู่ที่มูลค่า 2,700 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2.7 จากในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 โดยการขยายตัวของเม็ดเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวชะลอตัวลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากในช่วงเทศกาลวันแม่ปี 2558 นี้ ไม่ได้มีวันหยุดยาวติดต่อกันสี่วันเหมือนกับปีที่ผ่านมา เม็ดเงินจากการพาคุณแม่ท่องเที่ยวจึงลดลง อย่างไรก็ตาม เม็ดเงินจากการประกอบกิจกรรมอื่นๆ ยังคงขยายตัว จึงส่งผลให้ภาพรวมของเม็ดเงินค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของคนกรุงเทพฯในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้ ยังสามารถเติบโตได้ และสะพัดไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ทั้งนี้ พบว่า เทรนด์ที่น่าสนใจในช่วงเทศกาลวันแม่ในปี 2558 คือ คนกรุงเทพฯมีแนวโน้มแสดงความรักต่อคุณแม่ในรูปแบบการชักชวนคุณแม่ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นต้น รวมถึง คนกรุงเทพฯ ทั้งกลุ่มที่ในปัจจุบันอาศัยอยู่ร่วมกับคุณแม่ และกลุ่มที่อาศัยอยู่ต่างที่กัน มีแนวโน้มใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (เช่น โปรแกรมแชท วีดิโอคอล เป็นต้น) สำหรับการพูดคุยและบอกรักคุณแม่มากขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว