Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 พฤศจิกายน 2558

ท่องเที่ยว

คนกรุงเทพฯเที่ยวในประเทศช่วงไตรมาส 4 ปี’58 โรงแรมและร้านอาหารรับอานิสงส์เม็ดเงินสะพัด 18,000 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2679)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน-2 ตุลาคม 2558 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนกรุงเทพฯหรือคนต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษาหรือทำงานในกรุงเทพฯ 400 คน

ผลสำรวจ พบว่า การท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สัดส่วนร้อยละ 95 เป็นการท่องเที่ยวแบบค้างคืน ในจำนวนนี้เป็นการค้างคืน 2-4 วัน ถึงสัดส่วนร้อยละ 92 จึงกล่าวได้ว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 น่าจะมีเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจบริการที่พักอย่างคึกคัก ซึ่งธุรกิจบริการที่พักหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาโดยตรงเพื่อรักษาระดับราคาไว้ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับบัตรเครดิต การดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้บริการที่พักนานขึ้นโดยให้ส่วนลดในวันพักถัดไปภายใต้เงื่อนไขกำหนดจำนวนวันพักขั้นต่ำ การแถมบริการต่างๆ เป็นต้น

ผลสำรวจ ยังพบว่า แม้จะมีร้านอาหารหลากหลายรูปแบบให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว แต่กลุ่มตัวอย่างยังเลือกใช้บริการร้านอาหารในท้องถิ่นในสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 59 ในขณะที่ ขีดความสามารถในการให้บริการของร้านอาหารในท้องถิ่นเป็นไปอย่างจำกัด อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจสะท้อนโอกาสสำหรับร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ที่ขยายไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลัก ที่สามารถเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ท่องเที่ยวในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มท่องเที่ยวพร้อมกับเพื่อนฝูง ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี ในขณะที่ ร้านอาหารในโรงแรมสามารถขายแพ็กเกจห้องพักคู่การทำกิจกรรมต่างๆและการรับประทานอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเย็น โดยนำเสนอจุดเด่นด้านความหลากหลายของอาหาร ที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัวที่สมาชิกมีอายุ พฤติกรรม และความชอบแตกต่างกัน รวมถึงนำเสนอจุดเด่นด้านความสะดวกสบายในการรับประทานอาหาร ที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า คนกรุงเทพฯเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สำคัญที่จะสร้างความคึกคักให้ตลาดไทยเที่ยวไทย และก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดยังธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหารรวมกัน 18,000 ล้านบาท เติบโตจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ร้อยละ 7 โดยแบ่งเป็นเม็ดเงินธุรกิจโรงแรม 9,600 ล้านบาท เติบโตจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ร้อยละ 7 และเม็ดเงินธุรกิจร้านอาหาร 8,400 ล้านบาท เติบโตจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ร้อยละ 8

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว