Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 มีนาคม 2559

บริการ

การลงทุน 3G/4G…หนุนธุรกิจติดตั้งและวางโครงข่ายปี'59 ขยายตัวกว่าร้อยละ 18.0 ดันมูลค่าทะลุหมื่นล้าน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2724)

การขยายโครงข่ายโมบายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในยุค 4G นับว่าเป็นยุคของการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคมแบบไร้สาย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ผู้ประกอบการน่าจะทำการขยายโครงข่าย 3G/4G ใหม่เพิ่มเติม สำหรับพื้นที่ที่มีการใช้งานบริการข้อมูลอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล หัวเมืองใหญ่ตามต่างจังหวัด รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมทั้งทยอยอัพเกรดประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการ 4G จากโครงข่าย 3G ที่มีอยู่เดิม โดยอาจเริ่มอัพเกรดในพื้นที่ที่มีการใช้บริการข้อมูลหนาแน่นก่อน และทำการทยอยอัพเกรดการให้บริการ 4G จากโครงข่าย 3G ตามพื้นที่รอบนอกในต่างจังหวัดเป็นลำดับถัดไป โดยน่าจะยังไม่เน้นการลงทุนขยายโครงข่าย 3G/4G ใหม่เพิ่มเติมมากนัก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงปี 2559 – 2561 จะมีมูลค่าการลงทุนโครงข่าย 3G/4G ทั้งที่มาจากการลงทุนโครงข่ายใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่น และการลงทุนอัพเกรดอุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อการรองรับการให้บริการ 4G จากโครงข่าย 3G ที่มีอยู่เดิม รวมทั้งหมดประมาณ 230,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า ผู้ประกอบการจะให้น้ำหนักในการลงทุนโครงข่ายดังกล่าวในปี 2559 มากที่สุด โดยจะมีการลงทุนราว 100,000 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธุรกิจให้บริการติดตั้งและวางโครงข่ายโทรคมนาคมแบบไร้สาย น่าจะได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการลงทุนโครงข่ายดังกล่าว เนื่องจากผู้ประกอบการโทรคมนาคมจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงข่าย 3G ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการ 4G รวมถึงเร่งขยายโครงข่าย 3G/4G ใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ให้ได้มากที่สุดท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น เพื่อชิงความได้เปรียบด้านการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและเป็นผู้ให้บริการข้อมูลที่ครอบคลุมประชากรมากที่สุด

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ตลาดการให้บริการติดตั้งเสาและอุปกรณ์โทรคมนาคมแบบไร้สายในปี 2559 จะมีมูลค่าราว 10,300 – 10,650 ล้านบาท ขยายตัวราวร้อยละ 18.4 – 22.4 จากปี 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 8,700 ล้านบาท

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


บริการ