Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 พฤษภาคม 2559

บริการ

ช่องทาง Online เพิ่มบทบาทใน Modern Trade … ผู้ประกอบการเร่งงัดกลยุทธ์ ยึดส่วนแบ่งตลาด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2741)

คะแนนเฉลี่ย

การเติบโตของธุรกิจ Online Shopping อันเนื่องมาจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านไอทีที่ทำให้การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตสะดวกขึ้น ส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการค้าปลีก Modern Trade หันมาขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งในระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา ตลาด Online Shopping ของผู้ประกอบการ Modern Trade สร้างมูลค่าหรือยอดขายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในปี 2559 ตลาด Online Shopping ของผู้ประกอบการ Modern Trade น่าจะมีมูลค่าประมาณ 35,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 3.0 ของมูลค่าตลาดค้าปลีก Modern Trade ทั้งหมด และคาดว่าส่วนแบ่งตลาดน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.0 ในอีก 2 ปีข้างหน้า หรือปี 2561 และมีมูลค่าตลาดแตะ 50,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ศักยภาพการเติบโตของตลาด Online Shopping ของไทย นำมาซึ่งการแข่งขันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในระยะข้างหน้า ตลาด Online Shopping ของผู้ประกอบการ Modern Trade น่าจะมีแนวโน้มแข่งขันกันรุนแรงขึ้นกล่าวคือ จากการแข่งขันภายใน Segment เดียวกันไปสู่การแข่งขันข้าม Segment ระหว่างกลุ่ม Modern Trade กับ Segment ที่อยู่นอกกลุ่ม Modern Trade ที่มาในรูปแบบของการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อาทิ E-market place และ B2C ของ SMEs (ขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิ Facebook Instagram Line หรือเรียกว่า Social Online หรือแม้แต่การพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง) นอกจากนี้ ยังเผชิญการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเอง ไปสู่การแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามารุกตลาด Online Shopping ในไทยมากขึ้น

ดังนั้น ผู้ประกอบการ Modern Trade จะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขัน โดยสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือ ทำอย่างไรให้ธุรกิจ Online Shopping สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างครบถ้วน และสามารถขจัดจุดอ่อนหรือข้อกังวลในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคได้ ภายใต้หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจออนไลน์ คือ แตกต่าง รวดเร็ว และปลอดภัย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ