Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 กรกฎาคม 2559

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

คาดครึ่งหลังปี’59 ความต้องการที่อยู่อาศัยชะลอตัว กดดันการเปิดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2757)

คะแนนเฉลี่ย
มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนการจำนองซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 หนุนให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยฟื้นตัวในระยะสั้น สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในช่วงครึ่งหลังของปี 2559 น่าจะหดตัวลง ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการภาครัฐได้ดูดซับความต้องการจากตลาดซื้อที่อยู่อาศัย ตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการต่อเนื่องถึงในเดือนเมษายน 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลในส่วนของการซื้อจากผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งปี 2559 น่าจะอยู่ที่ 119,000-120,000 หน่วย เติบโตร้อยละ 2-3 เมื่อเทียบกับในปี 2558
ทั้งนี้ จำนวนที่อยู่อาศัยรอขายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ณ สิ้นปี 2559 มีแนวโน้มลดลงจาก ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการภาครัฐหนุนให้สถานการณ์การตลาดที่อยู่อาศัยฟื้นตัวในระยะสั้น รวมถึงผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มชะลอเปิดขายที่อยู่อาศัยใหม่ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จำนวนที่อยู่อาศัยคงค้างรอขายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ณ สิ้นปี 2559 น่าจะมี 150,000-160,000 หน่วย ลดลงร้อยละ 4-10 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558
แม้จำนวนที่อยู่อาศัยรอขายมีแนวโน้มลดลง แต่ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนัก ส่งผลให้กำลังซื้อยังอ่อนแรง ประกอบกับมาตรการภาครัฐได้ดูดซับความต้องการจากตลาดซื้อที่อยู่อาศัยไปแล้วส่วนหนึ่ง น่าจะส่งผลให้ความสามารถในการระบายที่อยู่อาศัยรอขายในปี 2559 ใกล้เคียงกับในปี 2558 ที่ 18-22 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจกระตุ้นการซื้อที่อยู่อาศัยด้วยการนำเสนอโปรโมชั่นด้านอัตราดอกเบี้ย รวมถึงพิจารณาความต้องการและข้อจำกัดของลูกค้าให้ลึกยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างตอบโจทย์ สำหรับ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ...ที่น่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2560 น่าจะเป็นปัจจัยเร่งให้มีที่ดินหมุนเวียนซื้อขายเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น รวมถึงยังเป็นปัจจัยเร่งให้ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีที่ดินรอการพัฒนา เลือกพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆเร็วขึ้นด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง