Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 เมษายน 2560

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ผลโพลล์ชี้ คนกรุงเทพฯ ยังต้องการซื้อที่อยู่อาศัย แต่มีข้อจำกัดด้านความสามารถในการซื้อ ... คาดจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยขายได้กลุ่มแนวราบ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังทรงตัว (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2839)

คะแนนเฉลี่ย
​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สำรวจพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพฯ เพื่อสะท้อนถึงแนวโน้มความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใน 1-2 ปีนี้ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนกรุงเทพฯ หรือเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ จำนวน 458 คน ผลสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49 เป็นกลุ่มที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 1 หลังขึ้นไป และกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 51 เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ร้อยละ 76 มีแผนซื้อที่อยู่อาศัยใน 1-2 ปีนี้ ในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 67 ระบุว่า แนวโน้มการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างยากขึ้น โดยมีข้อกังวลด้านอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างยากขึ้น และวงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อราคาที่อยู่อาศัยที่จะซื้อ ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างที่มีแผนซื้อที่อยู่อาศัยใน 1-2 ปีนี้ พบว่า ร้อยละ 85 เป็นกลุ่มที่ซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริง ในขณะที่ อีกร้อยละ 15 ซื้อเพื่อเก็งกำไรและปล่อยเช่า ทั้งนี้ หากพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่มีที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 หลังในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่จัดการที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ขึ้นไปด้วยการให้ผู้อื่นเช่า โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 65 เผชิญปัญหาด้านการขึ้นค่าเช่ายาก เพราะมีคู่แข่งจำนวนมาก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้ยังมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากคนกรุงเทพฯ ใน 1-2 ปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่มองหาที่อยู่อาศัยหลังแรก ซึ่งนับเป็นกลุ่มซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริง แต่ยังมีข้อจำกัดด้านความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัย อีกทั้งใน 1-2 ปีนี้ ที่อยู่อาศัยในทำเลชานเมืองกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คอนโดมิเนียม น่าจะได้รับความสนใจในการซื้อเพื่อการลงทุน ส่งผลให้เจ้าของที่อยู่อาศัยอาจเผชิญความท้าทายในการขึ้นค่าเช่า ประกอบกับใน 1-2 ปีนี้ น่าจะมีคนกรุงเทพฯ เลือกซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น ส่งผลให้เจ้าของที่อยู่อาศัยเผชิญความท้าทายในการหาผู้เช่า และอาจเผชิญภาวะที่อยู่อาศัยปล่อยเช่าว่างอย่างยาวนาน

สำหรับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2560 จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยขายได้ในกลุ่มคอนโดมิเนียมน่าจะหดตัว อย่างไรก็ดี จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยขายได้ในกลุ่มแนวราบน่าจะยังคงทรงตัว เนื่องจากเป็นตลาดกลุ่มซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยจริง สอดคล้องกับภาพที่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หันมารุกขายโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบในปี 2560ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง