Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 มกราคม 2560

ท่องเที่ยว

ต่างชาติเที่ยวไทยปี 2560: คาดมีจำนวน 33.50-34.15 ล้านคน…ขับเคลื่อนด้วยตลาดใหม่กระจายเม็ดเงินลงสู่ธุรกิจไทยเพิ่มขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2812)

คะแนนเฉลี่ย
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2560 ยังมีทิศทางที่ดี แม้ในช่วงต้นปีสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้ อาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคใต้บางแห่ง ประกอบกับอาจจะยังเห็นภาพของการชะลอตัวลงบ้างในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยวจากผลของการจัดระเบียบธุรกิจนำเที่ยว แต่สถานการณ์น้ำท่วมเป็นเพียงสถานการณ์ระยะสั้น อีกทั้งผลจากการเร่งแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจีน น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ทยอยปรับตัวดีขึ้น และการจัดระเบียบทัวร์ของทางการในครั้งนี้ จะช่วยทำให้การท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวมีคุณภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ การทำตลาดที่เข้มข้นของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และปัจจัยหนุนต่อเนื่องยังมาจากการที่หลายสายการบินต่างชาติให้ความสนใจที่จะขยายเส้นทางการบินและเพิ่มปริมาณเที่ยวบินมายังประเทศไทย (จากรายงานของการท่าอากาศยาน พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา จำนวนเที่ยวบินต่างประเทศที่บินเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากปีงบประมาณ 2558) โดยเฉพาะในระยะหลังสายการบินต้นทุนต่ำระยะไกลได้ขยายเส้นทางมาประเทศไทยมากขึ้น การเดินทางที่ถูกลงจะช่วยหนุนการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อีกทั้งตลาดนักท่องเที่ยวหลายชาติยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอาเซียน ซึ่งภาครัฐมีนโยบายในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน ตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปที่ยังมีแนวโน้มสดใสทั้งนักท่องเที่ยวจากตลาดหลักๆ อย่างอังกฤษ เยอรมนี หรือฝรั่งเศส ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวจากยุโรปที่น่าสนใจ คือ ตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซีย ที่กลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นตลาดที่น่าจะเติบโตดี เห็นได้ว่าในปี 2559 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้ มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 13.2 จากปี 2558 ซึ่งนับเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าการเติบโตของตลาดรวม จากบรรยากาศข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2560 นี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจะมีจำนวนประมาณ 33.50-34.15 ล้านคน หรือเติบโตประมาณร้อยละ 2.8-4.8 ชะลอลงจากที่เติบโตร้อยละ 8.9 ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม ทั้งปัจจัยด้านมหภาคอย่างทิศทางเศรษฐกิจและค่าเงินของตลาดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ นโยบายการดึงดูดนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ และปัจจัยด้านจุลภาคอย่างการแข่งขันกันทำตลาดในธุรกิจท่องเที่ยวที่จะมีผลต่อจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น

ในด้านของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2560 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.76-1.79 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3-9.1 จากที่คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 12.6 ในปี 2559 โดยในปี 2560 หน่วยงานภาครัฐมีแผนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอาเซียน พร้อมกับทำตลาดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ที่ช่วยกระจายเม็ดเงินลงสู่ภาคธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวโดยตรง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว