Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 มกราคม 2560

ท่องเที่ยว

ผลโพลล์ชี้นักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 83.4 เห็นด้วยกับการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ ช่วยยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2819)

คะแนนเฉลี่ย
ผลสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า นักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 83.4 เห็นด้วยกับการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ โดยมองว่า น่าจะส่งผลให้การให้บริการท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์ในไทยมีคุณภาพขึ้น รวมถึงนักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 98.0 มองว่า ประเทศไทยเป็นปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจีนที่จะกลับมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยซ้ำ​อีกแน่นอน มีร้อยละ 65.5 โดยส่วนใหญ่จะท่องเที่ยวด้วยตนเองสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยครั้งหน้า

ทั้งนี้ ผลสำรวจสะท้อนถึงมุมมองของนักท่องเที่ยวจีนต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยที่เป็นไปในทิศทางบวก พร้อมกับชี้ให้เห็นเทรนด์ของการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มท่องเที่ยวด้วยตนเอง เป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่จะต้องปรับตัว โดยบริษัทนำเที่ยวอาจต้องเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เป็นต้น ที่ท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ และต้องการการอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ในขณะที่ ธุรกิจโรงแรมอาจปรับกลยุทธ์โดยหันมาทำการตลาดยังนักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น หรืออาจเจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเติบโตในปีนี้ เช่น รัสเซีย อาเซียน เป็นต้น เพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก

สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวด้วยตนเองยังสามารถขยายตัวได้ ในขณะที่ กลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ยังหดตัว อย่างไรก็ดี การหดตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ในปี 2560 น่าจะผ่อนคลายลง โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยน่าจะอยู่ที่ 4.88-4.98 ล้านคน หดตัวร้อยละ 0.4 ถึงขยายตัวร้อยละ 1.6 จากในช่วงครึ่งแรกของปี 2559

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังเป็นจังหวะสร้างรายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2560 นี้ น่าจะเป็นไปอย่างรุนแรงมากขึ้น โดยผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวควรจะใช้กลยุทธ์การสร้างความคุ้มค่า ด้วยการให้บริการเสริมต่างๆ นอกเหนือจากแพ็คเกจการให้บริการตามปกติ หรืออัพเกรดการให้บริการต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจีนตัดสินใจเลือกใช้บริการ และสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว