Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 พฤษภาคม 2549

ท่องเที่ยว

ตลาดนักท่องเที่ยวจีนปี '49 : สร้างรายได้เพิ่ม 30% เป็น 26,000 ล้านบาท

คะแนนเฉลี่ย

ตลาดนักท่องเที่ยวจีนมีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นตามลำดับ จากเดิมที่เป็นเพียงตลาดท่องเที่ยวขนาดเล็กสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วจนติดกลุ่มตลาดท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ 10 อันดับแรกของไทยตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ ส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนมีความผันแปรค่อนข้างมาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือ ระหว่างปี 2539-2548 โดยมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี จากที่มีจำนวน 456,912 คนในปี 2539 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 800,000 คนในปี 2548

จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า ในปี 2547 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามารวมทั้งสิ้น 779,070 คน และก่อให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 19,679 ล้านบาท สำหรับในปี 2548 บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่า จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เป็นประมาณ 800,000 คน ก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท

เป็นที่น่าสังเกตว่า ขณะที่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 20 ต่อปีระหว่างปี 2543-2548 นั้น สัดส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศทั้งหมดกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากที่มีสัดส่วนร้อยละ 9.7 ในปี 2541 ลดลงมาเหลือเพียงประมาณร้อยละ 2.6 ในปี 2548 สะท้อนถึงศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศไทยในการรักษาส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วถูกบั่นทอนลงตามลำดับ ทั้งนี้มีสาเหตุสำคัญ ดังนี้

1.การแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวจีนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จากการที่หลายประเทศต่างให้ความสำคัญอย่างมากกับตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากหลายปัจจัยที่เกื้อหนุน อาทิ

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนส่งผลให้ประชาชนจีนต่างมีกำลังซื้อสูงขึ้น

- รัฐบาลจีนเพิ่มประเทศปลายทางที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปได้

- รัฐบาลจีนใช้มาตรการด้านปริวรรตเงินตราที่ผ่อนคลายลง ซึ่งเอื้อต่อการเดินทางไปต่างประเทศ

2.การท่องเที่ยวไทยถูกบั่นทอนด้วยหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลของทั้งสองประเทศต่างมีมาตรการออกมาแก้ไขตามลำดับ โดยล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยได้จัดตั้ง "ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจีน" ขึ้นมาเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้แก่นักท่องเที่ยวจีน

นอกจากนี้ หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนยังประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญและเร่งส่งเสริมการขายแพ็กเกจทัวร์คุณภาพในตลาดนักท่องเที่ยวจีนระดับบน โดยมุ่งเน้นตลาดกลุ่มบริษัทและตลาดไมซ์ เมื่อประกอบกับการลงนามในข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนเมื่อเดือนตุลาคม 2548 เพื่อแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน ส่งผลให้มีกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่จากจีนเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2548 เป็นต้นมา

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด จึงคาดการณ์ว่า ในปี 2549 จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยวเข้าประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เป็นประมาณ 26,000 ล้านบาท

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว