Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 กันยายน 2549

บริการ

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย : เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1855)

จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลากหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคาน้ำมันที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการและกระทบต่อค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชน ปัญหาการชะลอตัวของการส่งออก และปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมือง ทำให้กิจการหลายแห่งประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องต้องปิดกิจการไป หรือต้องรัดเข็มขัดอย่างสุดเหวี่ยง โดยการลดจำนวนพนักงาน ลดเงินเดือน หรือลดเงินพิเศษต่างๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง เงินค่านายหน้า เงินค่าล่วงเวลา เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาการว่างงาน ปัญหาความไม่มั่นคงในการประกอบอาชีพ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ทำให้ข่าวคราวตามสื่อต่างๆ ในช่วงนี้มีข่าวปล้น จี้ ฆ่า ข่มขืน ฉกชิงวิ่งราว เกิดขึ้นมากกว่าภาวะปกติ โดยส่วนใหญ่เป็น ;โจรหน้าใหม่” หรือ ;โจรจำเป็น” ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจ แม้ว่าบางส่วนจะเป็นโจรอาชีพที่อาศัยข้ออ้างในเรื่องเศรษฐกิจขึ้นมาบังหน้าก็ตาม นอกจากนี้ปัญหาความไม่สงบทางการเมือง และการก่อการร้ายเพื่อทำให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ของไทยปัญหาเหล่านี้ทำให้ประชาชน รวมทั้งเจ้าของกิจการต่างๆ ตกอยู่ในความหวาดวิตกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด สำรวจ ;ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพฯ” ในระหว่างวันที่ 1-14 สิงหาคม 2549 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,519 คน ทั้งนี้เป็นการสำรวจเชิงคุณภาพโดยกระจายกลุ่มตัวอย่างตามอาชีพ และเขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ พบว่าคนกรุงเทพฯที่เป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.3 รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยในจำนวนนี้มีกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 11.2 รู้สึกหวาดกลัวค่อนข้างมากถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างไรก็ตาม เมื่อคนกรุงเทพฯรู้สึกไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นเท่าใด ส่งผลให้ธุรกิจรักษาความปลอดภัย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเติบโตขึ้น ทั้งยังช่วยให้คนกรุงเทพฯระแวดระวังป้องกันตนเองมากขึ้น และรู้สึกเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อช่วยกันดูแลสอดส่องป้องกันมิจฉาชีพที่เข้ามาในรูปแบบต่างๆ กัน อันแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยที่ว่าในยามคับขัน ไม่ปลอดภัย หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาครั้งใด คนไทยจะมีน้ำใจให้การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างน่าชื่นชมยิ่ง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


บริการ