Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 พฤศจิกายน 2562

อุตสาหกรรม

E-Sport ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมเกมส์เพื่อสันทนาการไปสู่การแข่งขันเชิงกีฬา สร้างโอกาสให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3049)

​​

ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่จะจัดขึ้น วันที่ 30 พฤศจิกายน 11 ธันวาคม 2562 ที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้น หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจคือการนำ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) เข้ามาแข่งขันเพื่อชิงรางวัลเป็นครั้งแรกและในงานดังกล่าวจะมีนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันอีกด้วย

            ทั้งนี้ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเกมส์ในประเทศไทยได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 12.7 โดยมีปัจจัยหนุนต่างๆ เช่น การพัฒนาเกมส์ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภคในปัจจุบัน การพัฒนาเกมส์ในกลุ่มของผู้ประกอบการไทยที่มีจำนวนมากขึ้นกว่าในอดีต รวมถึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชน นอกจากนี้คาดว่า ความนิยมในกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) ที่เป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นทั้งในและนอกประเทศ เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ช่วยต่อยอดและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกมส์เข้ากับภาคธุรกิจอื่นๆอีกด้วย จากความนิยมและการสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า อุตสาหกรรมเกมส์ของไทย ในปี 2563 น่าจะมีมูลค่าสูงถึง 2.5 หมื่นล้านบาทหรือขยายตัวประมาณร้อยละ 10-12 ในปี 2563

            นอกจากนี้จากการที่อุตสาหกรรมเกมส์ของไทยได้เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน จากการเล่นเกมส์เพื่อสันทนาการในอดีต มาเป็นการพัฒนาเพื่อเป็นกีฬา E-Sport ในระดับมืออาชีพมากขึ้น ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การยกระดับทีมเข้าแข่งขันจากระดับ Amateur มาสู่ ทีมสโมสร E-Sport ระดับ Professional ทำให้มีการจัดงานแข่งขันระดับ Semi-Professional และ ระดับ Professional เพิ่มขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และส่งผลต่อเนื่องให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการแข่งขัน E-Sport โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการแข่งขัน E-Sport ในปี 2562 นี้น่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท

            อย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมเกมส์ของไทยนั้นยังอยู่ในระยะเริ่มต้นในการพัฒนาจากผู้ใช้งานเป็นผู้ผลิต ซึ่งยังคงต้องติดตามถึงความต่อเนื่องของแรงสนับสนุนจากทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกมส์ของไทยไปสู่ระดับสากล นอกจากนี้หากต้องการให้อุตสาหกรรมเกมส์และ E-Sport ของไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจจำเป็นต้องผลักดันให้มีจำนวนผู้เล่นระดับอาชีพมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้งาน นำเข้า จัดจำหน่าย มาเป็นผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์เอง ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยได้อีกด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


อุตสาหกรรม