Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 มกราคม 2562

การค้า

สงครามการค้า เศรษฐกิจโลกชะลอ ดึงส่งออกปี’61 ต่ำกว่าคาดที่ 6.7% มองไตรมาส 1/2562 ยังชะลอจากปัจจัยดังกล่าว (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3781)

คะแนนเฉลี่ย

​          สงครามการค้าและราคาน้ำมันดิบโลกที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยในเดือนธ.ค. 2561 ยังหดตัวร้อยละ 1.7 YoY ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการส่งออกสินค้าของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่ชะลอตัวในช่วงไตรมาสที่ 4/2561 อาทิ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ส่งผลให้การส่งออกสินค้าของไทยตลอดทั้งปี 2561 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ร้อยละ 6.7 YoY

           จากปัจจัยสงครามการค้า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการแข็งค่าของเงินบาท ยังเป็นความท้าทายของการส่งออกไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 นี้ ซึ่งอาจจะทำให้ภาพรวมการส่งออกไทยในช่วงไตรมาสที่ 1/2562 ต่ำกว่าประมาณการส่งออกทั้งปี 2562 ที่ร้อยละ 4.5​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม