Display mode (Doesn't show in master page preview)

23 ธันวาคม 2562

ท่องเที่ยว

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ช่วง 9 วัน คาดมีมูลค่าประมาณ 82,200 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3064)

คะแนนเฉลี่ย

​              การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเและไทยเที่ยวในประเทศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2563 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงนี้อาจจะผ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้จะมองว่านักท่องเที่ยวโดยภาพรวมจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่เป็นการเพิ่มขึ้นเฉพาะบางประเทศ เช่น นักท่องเที่ยวจากเอเชีย ขณะที่นักท่องเที่ยวหลายประเทศอาจจะปรับตัวชะลอลง อาทิ นักท่องเที่ยวจากยุโรป และโอเชียเนีย เป็นต้น จากปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศที่ส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ความผันผวนของค่าเงิน รวมถึงการที่นักท่องเที่ยวมีจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ เป็นทางเลือก

            ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วง 9 วัน (ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2562 ถึง 5 ม.ค. 2563) น่าจะสร้างรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวเป็นมูลค่าประมาณ 82,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% ชะลอลงจากที่เติบโตประมาณ 7.4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

  • การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศในช่วง 9 วัน ของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 น่าจะสร้างรายได้สู่ภาคการท่องเที่ยวเป็นมูลค่าประมาณ 28,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วง 9 วัน ของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 น่าจะมีมูลค่าประมาณ 54,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

             ทั้งนี้ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยที่ชะลอลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและในหลายประเทศที่ชะลอตัว ทำให้นักท่องเที่ยวมีการปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่ม และยังเป็นการเปรียบเทียบกับฐานที่ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ การเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ อาจจะมีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากมีการจัดงานขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในบางพื้นที่อาจจะไม่เป็นดังเช่นปีที่ผ่านมา ดังนั้นในช่วงนี้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวคงจะต้องหันมาทำกิจกรรมการตลาดมากขึ้น เพื่อกระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ

                ​ในระยะข้างหน้า ธุรกิจท่องเที่ยวยังต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายขึ้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยงของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว การแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เทคโนโลยีที่มีบทบาทในธุรกิจมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมของภูมิอากาศ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทำให้การวางแผนด้านธุรกิจคงจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์การตลาดด้านราคาที่อาจจะมีความเข้มข้นขึ้นในการที่จะแย่งชิงฐานลูกค้า ซึ่งผู้ประกอบการคงจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการต้นทุนที่รอบคอบขึ้น


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม