Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 มกราคม 2563

ท่องเที่ยว

ปี 2563 เป็นปีแห่งความท้าทายของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย...จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจขยายตัว 2.0%-3.0% หรือมีจำนวนที่ 40.5-40.9 ล้านคน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3068)

คะแนนเฉลี่ย

​             ทิศทางของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2563 มีโจทย์ที่ยากขึ้นทั้งในด้านของการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงยังคงอยู่และมีความท้าทายมากขึ้น อาทิ บรรยากาศเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่เอื้อ มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของโลกที่ชะลอตัวลง นอกจากนี้เมื่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกชะลอตัวลงทำให้อุณหภูมิการแข่งขันกันดึงดูดนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะยิ่งมีมากขึ้น กอปรกับในปี 2563 จะมีการจัดมหกรรมกีฬาระดับโลก 2 รายการ คือ การจัดงานมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างมหกรรมกีฬาฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป 2020 (EURO 2020) และกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน ซึ่งอาจจะมีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรปและญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และทิศทางราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

            ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2563 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีจำนวนประมาณ 40.5-40.9 ล้านคน ขยายตัวประมาณ 2.0%-3.0% เป็นอัตราการเติบโตต่ำสุดในรอบ 6 ปี และจะเป็นการเติบโตเฉพาะบางตลาด โดยหลักจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้อย่างภูมิภาคเอเชีย ขณะที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ เช่น ยุโรป โอเชียเนียและตะวันออกกลาง ยังมีแนวโน้มที่ปรับลดลง

              สำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยังไม่เอื้อ กอปรกับเทรนด์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเพื่อประสบการณ์ใหม่ๆ มากกว่าการซื้อสินค้า การแข่งขันธุรกิจที่พัก วันพักที่สั้นลง รวมถึงนักท่องเที่ยวหลักส่วนใหญ่เป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้  ซึ่งมีผลทำให้การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.97 – 1.99 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% - 2.5% จากปี 2562

​         ​สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่องเที่ยวคงจะเผชิญโจทย์การทำตลาดการท่องเที่ยวที่ยากขึ้น การบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ หลีกเลี่ยงสงครามราคาที่จะเกิดขึ้น โดยอาจหันมาเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตามเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้น พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมในด้านการตลาด 


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม