Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 เมษายน 2563

การค้า

COVID-19 ทำให้ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ปี’63 … หดตัวร้อยละ 9.2 ครั้งแรกในรอบ 10 ปี (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3101)

คะแนนเฉลี่ย

การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/2563 หดตัวที่ร้อยละ 2.7 (YoY) ซึ่งถ้าหักสินค้าที่เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์และรถถังเพื่อการซ้อมรบที่ทำให้ฐานการส่งออกผันผวน ก็นับว่าสหรัฐฯ เป็นตลาดที่สามารถเติบโตได้ดีถึงร้อยละ 15.8 (YoY) โดยเบื้องหลังการเติบโตดังกล่าวได้อานิสงส์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ผลักดันให้สินค้า HDDs และยางล้อที่เป็นสินค้าส่งออกหลักทำตลาดในสหรัฐฯ ได้สูงขึ้น รวมทั้งสินค้าอื่นที่ตอบโจทย์การบริโภคก็ยังมีภาพที่เป็นบวกอยู่ อาทิ รถยนต์และส่วนประกอบ และอาหารทะเลกระป๋อง

อย่างไรก็ดี ในเวลานี้สหรัฐฯ ได้กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในฝั่งภูมิภาคอเมริกา ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เดินเข้าสู่ภาวะชะงักงันเช่นเดียวกับหลายประเทศ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นหลังจากไตรมาส 2/2563 แต่ภาวะอ่อนแรงตลอดปีก็ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งปี 2563 อาจหดตัวถึงร้อยละ 4.0 อีกทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสก็ทำให้กระทบต่อการใช้ชีวิต เศรษฐกิจและรายได้ของผู้บริโภคชาวอเมริกัน ทำให้การใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นจะถูกลดลงโดยอัตโนมัติส่งผลต่อเนื่องมายังการซื้อสินค้าจากไทยตลอดปี 2563

ขณะที่ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้กลายเป็นความเสี่ยงใหม่ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังขึ้น ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ที่ในปัจจุบันสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐฯ กว่าร้อยละ 60 เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูปในกลุ่มฟุ่มเฟือย ที่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ น่าจะชะลอการบริโภคออกไป อีกทั้งการตัดสิทธิ GSP ก็ยิ่งทำให้สินค้าที่ถูกตัดสิทธิทำตลาดได้ยากเข้าไปอีกทั้งในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มฟุ่มเฟือย รวมทั้งสินค้าจำเป็นในกลุ่มอาหารด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี มีสัญญาณบวกจากการส่งออกเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สินค้าเพื่อการ Work From Home แต่ก็มีมูลค่าไม่สูงพอจะสนับสนุนภาพรวมได้ ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ด้วยผลของ COVID-19 ทำให้การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2563 ลดลงมาอยู่ที่ 28,467 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัวที่ร้อยละ 9.2 นับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี นับจากช่วงวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินของสหรัฐฯ ที่ทำให้การส่งออกของไทยในปี 2552 หดตัวแรงถึงร้อยละ 17.8 ซึ่งถ้าหากตลาดสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้เร็วด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้มีโอกาสที่การส่งออกของไทยจะหดตัวน้อยลงมาอยู่ที่หดตัวร้อยละ 7.3 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 29,000 ล้านดอลลาร์ฯ  แต่ถ้าหากสหรัฐฯ ไม่สามารถควบคุมการระบาดของ COVID-19 ให้ได้ในช่วงครึ่งปีแรก คงทำให้การส่งออกของไทยหดตัวลึกลงไปที่ร้อยละ 12.8 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 27,325 ล้านดอลลาร์ฯ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม