Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 กุมภาพันธ์ 2554

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เวียดนามลดค่าด่องอีก 8.5%...ผลกระทบทางการค้ายังคงอยู่ในวงจำกัด (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2244)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในฐานะที่ไทยและเวียดนามเป็นคู่แข่งด้านการส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลก การปรับลดค่าเงินด่องครั้งล่าสุดของเวียดนามอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยที่ต้องแข่งขันโดยตรงกับเวียดนาม ซึ่งเวียดนามมีความได้เปรียบเหนือไทยในด้านต้นทุนและราคา แต่สินค้ากลุ่มดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกของไทยโดยรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่อาศัยเทคโนโลยีการผลิตค่อนข้างสูง โดยสินค้าที่ไทยมีแนวโน้มเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ครอบคลุมสินค้าที่เวียดนามได้เปรียบไทยและสามารถส่งออกได้มากกว่าไทยอยู่แล้ว อาทิ สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม อาหารทะเล รองเท้า ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และสายไฟและสายเคเบิล ขณะที่สินค้าที่ไทยอาจต้องจับตามองการส่งออกของเวียดนามใกล้ชิดยิ่งขึ้น ได้แก่ ข้าว และยางพารา ซึ่งแม้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าเงินด่องของเวียดนามมากนัก แต่ในระยะยาวอาจมีขยายการส่งออกและแข่งขันกับไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ไทยยังคงได้เปรียบสินค้าเวียดนามในตลาดโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ในฐานะประเทศคู่ค้าของไทย การปรับลดเงินด่องของเวียดนามอาจส่งผลต่อการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากผู้บริโภคในเวียดนามอาจมีกำลังซื้อลดลงจากการปรับลดค่าเงินด่อง รวมถึงแนวโน้มเงินเฟ้อที่อาจเร่งตัวสูงขึ้นตามมา อย่างไรก็ตาม สินค้าส่งออกในกลุ่มวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางของไทยไปยังเวียดนามน่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย/ได้รับผลกระทบในระยะสั้น เนื่องจากเวียดนามยังต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเป็นหลัก โดยไทยส่งออกสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางไปเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 75 ของสินค้าส่งออกทั้งหมดของไทย สำหรับสินค้านำเข้ารายการสำคัญจากไทย ได้แก่ สินค้ากลุ่มยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เหล็ก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจของเวียดนามอาจบั่นทอนเสถียรภาพเศรษฐกิจของเวียดนามในระยะยาว ซึ่งอาจกระทบการนำเข้าสินค้าจากไทยได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของเวียดนามอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์รับมือความเปลี่ยนแปลงได้ทันกาล

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ