Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 พฤษภาคม 2556

เศรษฐกิจต่างประเทศ

หนี้รัฐบาลท้องถิ่น ปัจจัยท้าทายเศรษฐกิจจีน … แต่รัฐบาลกลางน่าจะบริหารจัดการได้ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2362)

คะแนนเฉลี่ย

หนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น นับเป็นความท้าทายสำคัญของเศรษฐกิจจีนที่น่าจับตามองมากขึ้น เนื่องจากยากแก่การตรวจสอบ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินจีนได้ อย่างไรก็ดี หนี้รัฐบาลท้องถิ่นในปัจจุบันน่าจะยังอยู่ในระดับที่รัฐบาลกลางสามารถบริหารจัดการได้ โดยแนวทางแก้ไขในระยะต่อไป อาจเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์การกู้ยืมของรัฐบาลท้องถิ่นให้กระทำผ่านช่องทางที่สามารถตรวจสอบได้มากขึ้น ขณะที่ในกรณีเลวร้ายที่สุดหากปัญหาหนี้ดังกล่าวก่อความเสียหายเป็นวงกว้าง แนวทางที่รัฐบาลกลางอาจนำมาใช้ คือการเข้ารับภาระหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นเหล่านั้น รวมถึงการควบรวม (Consolidate) ภาระทางการคลังตามความจำเป็น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่น อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าว คงทำให้การลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลท้องถิ่นชะลอลง ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนชะลอความร้อนแรงลงเหลือในกรอบร้อยละ 7.5-8.0 ในระยะข้างหน้า จากเดิมที่เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 10.3 ระหว่างปี 2545 – 2555

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ