Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 ธันวาคม 2559

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เศรษฐกิจจีนปีระกา 2560 ยังส่อแววชะลอตัว... ท่ามกลางเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจบนหน้าตักที่เริ่มมีจำกัด (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2800)

คะแนนเฉลี่ย

เศรษฐกิจจีนในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.4 จากปี 2559 ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 6.7 ตามแรงฉุดของการลงทุนภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนที่เริ่มหมดกำลังลง ขณะที่ การผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานอื่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะหน้าในปี 2560 นั้น ทางการจีนคงต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะภาคการเงินการธนาคารของจีน ซึ่งได้มีบทเรียนจากการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ที่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์และหนี้ภาคครัวเรือนของจีน

อนึ่งโมเมนตัมการค้าระหว่างประเทศของจีนที่เริ่มกลับมาคึกคักในช่วงท้ายของปี 2559 โดยได้อานิสงส์จากค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าและเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่ดูสดใสขึ้น จะเป็นแรงส่งสำคัญที่ทำให้การส่งออกของจีนขยายตัวได้ในกรอบ 1.8-4.8 ในปี 2560 ปัจจัยข้างต้นเมื่อผนวกกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจะมีส่วนช่วยให้การส่งออกของไทยไปจีนปี 2560 ขยายตัวได้ร้อยละ 1.6 โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทย อาทิแผงวงจรไฟฟ้า ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ตามการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจีนที่เริ่มฟื้นตัว

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนจากการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจีนซึ่งลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนต่ำและไม่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือความพยายามของทางการจีนในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมที่ไม่ตอบโจทย์การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว ยังคงเป็นแรงกดดันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนในระยะข้างหน้า ดังนั้น ทางการจีนจำต้องหาจุดสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและฐานะทางการคลัง กับการปฏิรูปภาคเศรษฐกิจจริงในระยะยาวที่จะมาเป็นหัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ