Display mode (Doesn't show in master page preview)

4 พฤษภาคม 2548

เศรษฐกิจต่างประเทศ

มองเลือกตั้งอังกฤษ 2005 : เล็งลู่ทางการค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยว

การเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษในวันที่ 5 พฤษภาคม 2548 อาจไม่ได้อยู่ในความสนใจของคนไทยเท่าใดนัก เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปี 2547 แต่อังกฤษก็จัดเป็นพันธมิตรตะวันตกเก่าแก่ที่สุดของไทย และมีความสัมพันธ์อันราบรื่นระหว่างกันมาช้านาน ที่สำคัญไปกว่านั้น ก็คือ อังกฤษเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในกลุ่ม G7 โดยมีฐานะเป็นประเทศคู่ค้าติดอันดับหนึ่งใน 10ของไทย รวมถึงยังเป็นนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับแนวหน้าของไทยอีกด้วย ดังนั้น การเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษในครั้งนี้ จึงเป็นเหตุการณ์ที่ควรจะติดตามผลการเลือกตั้งไว้บ้าง

สถานการณ์การเมืองของอังกฤษที่มั่นคง ประกอบกับเศรษฐกิจอังกฤษที่ยังคงเข้มแข็งเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมทั่วไป ทำให้อังกฤษเป็นตลาดที่นักธุรกิจไทยไม่ควรมองข้าม และควรขยายความร่วมมือระหว่างกันในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจดั้งเดิม เพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ลู่ทางในการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับอังกฤษในด้านต่างๆ อาทิ

w ยกระดับคุณภาพสินค้าส่งออกไทย ตามมาตรฐาน EU ซึ่งอังกฤษเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ครอบคลุมทั้งการส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าที่มิใช่อาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับประกันความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด

w ส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของอังกฤษในไทยให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนของอังกฤษให้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อ SME ของไทยในการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างกันต่อไป

w รณรงค์การท่องเที่ยวไทย-อังกฤษ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีชาวอังกฤษ ซึ่งสนใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทย ตลอดจนนิยมท่องเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติ รวมทั้งการท่องเที่ยวที่ผนวกการดูแลสุขภาพและเสริมความงามด้วยสมุนไพรไทย ขณะเดียวกันทางการไทยควรรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเข้มงวดด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ