Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 สิงหาคม 2550

เศรษฐกิจต่างประเทศ

สินค้าปลอมปนสารพิษ : บทเรียนจากจีนสู่ไทย (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2028)

ปี 2550 เป็นต้นมา เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสินค้าจีนได้สร้างความตื่นตระหนกแก่ประเทศที่นำเข้าสินค้าจากจีนอยู่ไม่น้อย ซึ่งวิกฤติด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อสินค้าจากจีนในครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับไทยในด้านการส่งออก โดยในอนาคตไทยควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับจีนในด้านต้นทุนและราคาของสินค้า แต่ควรชูประเด็นด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าไทยให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไทยเองก็มีสินค้าบางประเภทที่ถูกระบุว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อาทิ ผลผลิตทางการเกษตร ยาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาพลักษณ์ความปลอดภัยของสินค้าไทยโดยรวม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเห็นว่าภาครัฐควรส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยพิจารณาประเด็นข้อเสนอแนะดังนี้
- ภาครัฐควรกำหนดประเด็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าที่ผลิตหรือวางจำหน่ายในประเทศให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวต่อภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้าด้อยคุณภาพ และเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของสินค้าทั้งแก่ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค
- ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อให้ผลผลิตตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้ ภาครัฐยังสามารถช่วยจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อให้ผู้ผลิตปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าอีกด้วย
- ภาครัฐควรจัดตั้งองค์กรกลางที่รวมเอาความเชี่ยวชาญของหลายๆหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมมาตรฐานของสินค้าส่งออกจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกของไทย ช่วยร่นระยะเวลาในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และแก้ปัญหากระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่ซ้ำซ้อนกันของหน่วยงานต่างๆ
- ภาครัฐควรเอาจริงเอาจังในการตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ผลิต / ผู้นำเข้าที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน เช่นสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง ฯลฯ รวมถึงลงโทษผู้ที่ลอกเลียนแบบสินค้าของผู้ผลิตไทยอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้สินค้าด้อยคุณภาพส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าไทย
แม้ว่าวิกฤติด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อสินค้าจากประเทศจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยโดยตรง แต่ก็น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับผู้ประกอบการไทยได้เช่นกัน ที่ผ่านมาประเด็นด้านความปลอดภัยของสินค้าไทยเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆ เช่นสหรัฐฯ ยุโรป จีน ญี่ปุ่น มักหยิบยกขึ้นบ่อยครั้งเพื่อเป็นเหตุผลในการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าของไทย ดังนั้น การยกระดับคุณภาพสินค้าของไทยให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นจึงไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญอื่นๆ อาทิ จีน มาเลเซีย และเวียดนามเท่านั้น แต่ยังสร้างโอกาสให้การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคตอีกด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ