Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 พฤศจิกายน 2565

เศรษฐกิจต่างประเทศ

APEC CEO Summit 2022 ...สะท้อนวิสัยทัศน์ของภาคธุรกิจในเวทีโลก (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3362)

คะแนนเฉลี่ย

​      ในช่วงเวลาการประชุม APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ หนึ่งในการประชุมที่น่าจับตาคือการประชุม APEC CEO Summit 2022 ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนชั้นแนวหน้าของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีระดับโลก โดยหัวข้อประชุมเน้นการเปิดกว้างสู่โอกาสด้านการค้า การลงทุน ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ การสาธารณสุข และความเท่าเทียมกันทางเพศ การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนจะได้เสนอแนวทางออกแบบนโยบายให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

      เรื่องต่างๆ ที่อยู่ในวาระการประชุม APEC CEO Summit 2022 ล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาในระยะข้างหน้า แต่ภายใต้บริบทความท้าทายทางเศรษฐกิจไทยที่เผชิญข้อจำกัดในการเติบโตและปัญหาโครงสร้างประชากรไทยที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ประเด็นที่ควรเร่งพัฒนาจึงอยู่ที่ 2 เรื่องหลัก คือการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive growth) และความเสมอภาคทางเพศ (Gender equity) สะท้อนมุมมองสำคัญของภาคเอกชนในการแก้โจทย์เฉพาะหน้าที่อาจมีผลต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจและธุรกิจในช่วงหลายปีต่อจากนี้ โดยเฉพาะการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม กล่าวคือการสนับสนุนการเติบโตในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ จะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้จนสามารถผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการประชุมเอเปคในครั้งนี้ รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ ที่เป็นการให้โอกาสสตรีเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานได้อย่างเท่าเทียมก็จะช่วยชดเชยการขาดแคลนแรงงานในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาความไม่สมดุลของประชากรในประเทศได้ในระยะยาว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของประเทศในภาวะที่ไทยและหลายประเทศสมาชิกต่างกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวของภาคเอกชนยังสอดคล้องกับภาครัฐบาลนำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยที่ล้วนให้น้ำหนักกับประเด็นข้างต้นโดยบรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงานในระยะข้างหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสให้เศรษฐกิจของไทยบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ

      นอกจากนี้ ยังคงต้องจับตาบทบาทของภาครัฐในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค (APEC 2022) ที่มีกรอบแนวคิดหลัก “การเปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงสู่สมดุล (Open. Connect. Balance.)” ในประเด็นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน BCG Economy Model ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานตลอดจนสาธารณสุข แม้ว่าร่างถ้อยแถลงการณ์ผู้นำ (2022 Leaders’ Declaration) ที่ออกมาจะยังต้องดำเนินการสานต่อความร่วมมือจากชาติสมาชิกในการผลักดันวาระต่างๆ ให้ไปสู่เป้าหมาย แต่สำหรับไทยในฐานะเจ้าภาพของการประชุมเอเปคซึ่งเป็นเวทีระดับโลก ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นำไทยจะใช้เวทีนี้ในการแสดงวิสัยทัศน์ในระดับนานาชาติ ในหัวข้อที่เป็นวาระของโลกทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับทิศทางการค้า การลงทุนที่เชื่อมโยงกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่จะมีผลต่อเรื่องความมั่นคงอาหารและพลังงานในระยะต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 มีการประชุมสำคัญอย่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน การประชุม G20 การประชุม COP 27 และล่าสุดการประชุมเอเปค ซึ่งล้วนหารือถึงจุดยืนที่สำคัญของสมาชิกในประเด็นที่เป็นวาระสำคัญของโลก โดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ได้คลายความตึงเครียดลงระหว่างในระหว่างการประชุม G20 ขณะที่ประเด็นด้านสงครามรัสเซีย-ยูเครนยังเป็นเรื่องซับซ้อนที่แต่ละประเทศล้วนมีแนวคิดที่ยังคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศตนเองเป็นสำคัญ

     โดยสรุป การประชุมในวาระต่างๆ ของเอเปคล้วนมีวิสัยทัศน์ที่สำคัญทั้งจากภาคเอกชนผ่าน APEC CEO Summit 2022 และของภาครัฐบาลผ่านการประชุมในระดับผู้นำเอเปค APEC 2022 หากผสานมุมมองจากภาคเอกชนชั้นนำของสมาชิกเอเปคเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐน่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม