Display mode (Doesn't show in master page preview)

31 มกราคม 2567

เศรษฐกิจไทย

ตรุษจีน ปี 2567 คนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม ท่ามกลางการจับจ่ายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3451)

คะแนนเฉลี่ย

​        ตรุษจีน ปี 2567 คนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม ท่ามกลางการจับจ่ายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2567 ของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากกลุ่มตัวอย่าง 310 คน วันที่ 6 -17 มกราคม 2567 พบว่า คนกรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 55 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีกิจกรรมหลักที่ทำคือ จัดซื้อเครื่องเซ่นไหว้ (ร้อยละ 25) แจกอั่งเปา (ร้อยละ 25) และทำบุญ/ท่องเที่ยว/กินข้าวนอกบ้าน (ร้อยละ 21) ตามลำดับ
​        ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ อาจเติบโตได้ราว 1.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งนอกจากจำนวนคนที่เข้าร่วมเทศกาลตรุษจีนจะเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีแรงกระตุ้นบางส่วนจากมาตรการลดหย่อนภาษี (Easy E–Receipt)

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย