Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 พฤศจิกายน 2564

เศรษฐกิจต่างประเทศ

COP26 : จากอุณหภูมิโลก สู่นัยยะทางเศรษฐกิจ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3285)

คะแนนเฉลี่ย

​​การประชุม COP26 ณ เมือง กลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไป อาจจะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ได้ 100% โดยยังคงมีอีกหลายประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้า อาทิ การลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและถ่านหิน การลดการสูญเสียป่าไม้ แต่อย่างน้อยก็ได้ทำให้ทุกภาคส่วนในหลายประเทศทั่วโลก ตระหนักถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของวิกฤตก๊าซเรือนกระจกและการเพิ่มขึ้นของอุณภูมิโลก ที่ทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น จนอาจนำมาสู่ภัยพิบัติและผลกระทบทางเศรษฐกิจในหลายด้าน ซึ่งรัฐบาลของนานาประเทศ คงจะต้องหันมาให้น้ำหนักในประเด็นเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในการวางแผน การกำหนดมาตรการและคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในระยะกลางถึงระยะยาว  ​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ