Display mode (Doesn't show in master page preview)

12 พฤศจิกายน 2562

เศรษฐกิจไทย

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ (KR-ECI) ปรับตัวลดลงในเดือนต.ค. 2562 ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนต่อภาวะเศรษฐกิจไทย

คะแนนเฉลี่ย
  • ​​ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในปัจจุบัน (KR-ECI) และในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวลดลง แสดงให้เห็นถึงความกังวลของครัวเรือนต่อสภาวะเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยในการสำรวจเดือนต.ค. 2562 พบสัญญาณการเลิกจ้างในองค์กร/บริษัทที่ครัวเรือนสังกัดหรือเป็นเจ้าของปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจในช่วงเดือนก.ค. 2562 ชี้ให้เห็นว่า ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทยอยส่งผ่านผลกระทบมายังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในประเทศ
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 ยังมีความเปราะบางอยู่ แม้ภาครัฐจะพยายามออกมาตรการเศรษฐกิจต่างๆ มาเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย แต่ยังไม่สามารถชดเชยผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 ซึ่งทยอยส่งผ่านผลกระทบมายังกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรก็ดี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. น่าจะมีส่วนช่วยผ่อนเบาภาระหนี้สินของครัวเรือนและต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย