Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 ตุลาคม 2565

เศรษฐกิจไทย

ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ในเดือนก.ย.65 ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเข้ามาเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อภาวะต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน

คะแนนเฉลี่ย

-   ในเดือนก.ย.65 ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ปัจจุบัน และ 3 เดือนข้างหน้าทรงตัวอยู่ที่ 33.9 และ 35.2 โดยสถานการณ์ราคาพลังงานที่เริ่มทรงตัวส่งผลให้ครัวเรือนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อระดับราคาสินค้าในหลายหมวด ยกเว้นในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มที่ครัวเรือนกลับมามีความกังวลเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ สถานการณ์ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรต่าง ๆ ยังส่งผลให้ครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์รายได้และการจ้างงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งนี้ จากการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 19.2 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 5,000 บาท (ผลสำรวจของจัดทำขึ้นในช่วง 21-27 ก.ย.65)

-   ในระยะข้างหน้าการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังเผชิญหลายปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ทั้งสถานการณ์ราคาสินค้าที่แม้จะเริ่มเห็นการชะลอการปรับเพิ่มขึ้นของราคา แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะระดับราคาพลังงาน นอกจากนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศที่ปัจจุบันเริ่มเห็นถึงความเสียหายในส่วนของผลผลิตทางการเกษตร และชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือน รวมถึงกดดันกำลังซื้อของครัวเรือน ทั้งนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันจะสิ้นสุดลงใน 31 ต.ค.65 อย่างไรก็ดี มาตรการการเดินทางข้ามประเทศในต่างประเทศที่ผ่อนคลายต่อเนื่องจะเข้ามาหนุนให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้และการจ้างงาน รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่อาจจะออกมาในช่วงครึ่งหลังของปี เช่น มาตรการลดหย่อนทางภาษี เป็นต้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม