Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 กันยายน 2566

เศรษฐกิจไทย

ดัชนี KR-ECI ในเดือน ส.ค. 66 ทรงตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังมีอยู่ ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนแล้วก็อาจหนุนมุมมองที่ดีต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในระยะข้างหน้า

คะแนนเฉลี่ย
  • ในเดือนส.ค.66 ดัชนี KR-ECI และดัชนีฯ 3 เดือนข้างหน้าทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 36.2 และ 38.9 โดยในเดือนนี้ครัวเรือนมีระดับความกังวลลดลงในด้านรายได้และการจ้างงานโดยเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นขยายไปนอกภาคบริการและภาคเกษตรมากขึ้น อย่างไรก็ดี ครัวเรือนยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าและภาระในการชำระหนี้อยู่ เนื่องจากค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังอยู่ในระดับสูง
  • นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนในการก่อหนี้เพิ่มเติมของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ 78.8% ยังไม่มีแผนที่จะก่อหนี้เพิ่มเติม ขณะเดียวกันกลุ่มที่คาดว่าจะมีการก่อหนี้เพิ่มเติมต้องการนำเงินไปเสริมสภาพคล่องมากที่สุด 33.0% รองลงมาเป็นการก่อหนี้เพื่อนำมาประกอบธุรกิจ ซื้อสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ และซื้อบ้าน/ที่พักอาศัย
  • ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2566 ดัชนี KR-ECI ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีกว่าไตรมาสที่ 2/2566 ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและภาคท่องเที่ยว ประกอบกับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีความชัดเจนแล้วก็อาจช่วยหนุนมุมมองที่ดีต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยท้าทายอื่น ๆ อาทิ ภัยแล้งจากเอลนีโญ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ที่อาจเป็นปัจจัยกดดันดัชนีฯ ให้ฟื้นตัวได้อย่างเปราะบาง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย