Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 มกราคม 2567

เศรษฐกิจไทย

ดัชนี KR-ECI เดือนธ.ค.66 ปรับลดลงเล็กน้อยจากรายจ่ายในช่วงเทศกาล ขณะที่ในปี 2567 ครัวเรือนมีมุมมองว่า ค่าครองชีพอาจเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

คะแนนเฉลี่ย

​        ดัชนี KR-ECI ในเดือนธ.ค.66 ปรับลดลงเล็กน้อยที่ 38.7 หลังจากปรับตัวดีขึ้น 3 เดือนติดต่อกัน จากรายจ่ายที่มากขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2566 ซึ่งมีวันหยุดยาว ขณะที่ดัชนีฯ 3 เดือนข้างหน้าทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 40.5 จากมาตรการลดค่าพลังงานของภาครัฐที่ต่อเนื่อง ยังลดความกังวลให้แก่ครัวเรือนเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคาสินค้า
        นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของครัวเรือนที่มีต่อทิศทางค่าครองชีพในปี 2567 พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ (68.7%) มีมุมมองว่า ค่าครองชีพในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นจากปี  2566 โดยมีปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลให้ค่าครองชีพในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า อาทิ แนวโน้มราคาพลังงาน ความไม่แน่นอนของมาตรการจากภาครัฐ และสภาพอากาศที่แปรปรวน
        สำหรับปี 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่า ดัชนี KR-ECI จะยังคงฟื้นตัวได้ตามทิศทางเศรษฐกิจไทย รวมถึงมาตรการต่าง ๆ จากภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความกังวลของครัวเรือนที่มีต่อภาระค่าครองชีพ แม้มีความท้าทายต่าง ๆ ที่อาจเข้ามากดดันการฟื้นตัวของดัชนีฯ เช่น ความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลก สัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐที่อาจมีผลบังคับใช้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย