Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 มิถุนายน 2565

เศรษฐกิจไทย

KR-ECI ลดต่ำลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน หลังราคาสินค้ายังมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐทยอยหมดลง

คะแนนเฉลี่ย

​-   ในเดือนพ.ค.65 ที่ผ่านมา มาตรการบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐได้ทยอยสิ้นสุดลง ทั้งโครงการคนละครึ่งระยะที่สี่ รวมถึงสิ้นสุดมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร และเริ่มปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลแบบขั้นบันได (ปัจจุบันอยู่ที่ราว 34 บาทต่อลิตร) ด้าน 10 มาตรการบรรเทาค่าครองชีพเน้นบรรเทาผลกระทบในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก ขณะที่ระดับราคาสินค้ายังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงทั้งจากปัจจัยด้านอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นหลังหลายประเทศเริ่มกลับมาเปิดเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาเป็นปกติ และปัจจัยฝั่งอุปทานจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวกดดันภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในเดือนพ.ค. 65 ให้ปรับลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยดัชนี KR-ECI ปัจจุบันและ 3 เดือนข้างหน้าลดลงอยู่ที่ 31.2 และ 34.0 จาก 32.5 และ 35.5 ในเดือนเม.ย.65

-    ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของครัวเรือนต่อมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาสินค้าที่อยู่ในระดับสูงของภาครัฐ(มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 4 และ 10 มาตรการลดค่าครองชีพ) พบว่า 26.0% ของครัวเรือนที่ทำการสำรวจมองว่ามาตรการดังกล่าวช่วยบรรเทาปัญหาได้จริง สามารถแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้บางส่วน ขณะที่ 35.1% มองว่ามาตรการดังกล่าวช่วยบรรเทาผลกระทบได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น และ 24.5% มีความคิดเห็นว่าไม่สามารถเข้าถึงมาตรการต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเงื่อนไขของโครงการ / บางมาตรการเข้าถึงได้ยาก นอกจากนี้ มีครัวเรือน 32.2% ที่มองว่าอยากให้ภาครัฐเพิ่มมาตรการที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น การเพิ่มทักษะความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มรายได้

-   ในระยะข้างหน้าการปรับเปลี่ยนโควิด-19 จากโรคติดต่อสู่โรคประจำถิ่นอาจเข้ามาช่วยหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ครัวเรือนได้บางส่วน ท่ามกลางความเสี่ยงจากสถานการณ์ราคาสินค้ายังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังมีแนวโน้มเปราะบาง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย