Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 สิงหาคม 2566

เศรษฐกิจไทย

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงตอกย้ำแรงกดดันที่มีต่อการส่งออกไทยในเดือนก.ค.66 ให้หดตัว -6.2%(YoY) มากกว่าที่คาดการณ์ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4015)

คะแนนเฉลี่ย

         การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงตอกย้ำแรงกดดันที่มีต่อภาคการส่งออกไทยในเดือนกรกฎาคม 2566 ให้หดตัวมากกว่าคาดการณ์ที่ -6.2%(YoY) โดยเป็นการหดตัว 10 เดือนติดต่อกัน โดยเป็นผลจากความต้องการสินค้าของตลาดคู่ค้าสำคัญลดลงเกือบทั้งหมดยกเว้นสหรัฐฯ ที่ขยายตัวได้เล็กน้อย โดยตลาดจีนที่ดูเหมือนว่าการส่งออกผลไม้ยังคงขยายตัวได้แต่ก็ชะลอลงจากที่เร่งตัวในเดือนก่อนหน้าซึ่งไม่เพียงพอให้ภาพรวมการส่งออกไทยไปจีนขยายตัวได้ในเดือนนี้ ดังนั้น จึงส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกไทยในช่วง 7 เดือนแรกยังคงหดตัวที่ -5.5%(YoY) และนำเข้าหดตัว -11.1%(YoY) ส่งประเทศไทยยังคงเผชิญกับการขาดดุลทางการค้าที่ -8,285.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

         ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองว่า แม้ในช่วงที่เหลือของปี 2566 จะมีปัจจัยฐานของปีก่อนหน้าที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะตลาดจีนที่เศรษฐกิจอ่อนแอมากกว่าที่คาดการณ์ อีกทั้ง ยังมีปัจจัยท้าทายอื่น ๆ ที่อาจเข้ามากดดันภาพรวมการส่งออกไทย ได้แก่ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีอยู่ ภัยแล้งที่อาจรุนแรงและยืดเยื้ออาจกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรให้ลดลง และค่าเงินที่ผันผวน ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงเห็นถึงความเป็นไปได้ที่ภาพรวมการส่งออกไทยในปี 2566 จะหดตัวเพิ่มขึ้นจาก -1.2% ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย