Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 สิงหาคม 2561

เศรษฐกิจไทย

การใช้จ่ายในประเทศหนุนเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตสูงกว่าคาด ... ประเมินทั้งปี 2561 โตไม่ต่ำกว่า 4.5% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3756)

คะแนนเฉลี่ย

              ภาพเศรษฐกิจไทยในครึ่งแรกของปี 2561 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.8 ต่อปี จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ GDP ในไตรมาสที่ 2 ที่ร้อยละ 4.6 ต่อปี โดยการใช้จ่ายในประเทศได้กลายเป็นแรงหนุนเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากการส่งออกและการท่องเที่ยว ตลอดจนปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมามาก

            ​เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 คาดว่า จะยังคงรักษาระดับการเติบโตไว้ได้ต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก โดยมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการภาครัฐทั้งการเร่งเบิกจ่ายงบกลางปี 2561 การเร่งเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกทั้งในประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ รวมถึงประเด็นเศรษฐกิจตุรกี โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินสถานการณ์ข้อพิพาททางการค้าของสหรัฐฯ และจีน รวมถึงประเด็นเศรษฐกิจของตุรกีว่า น่าจะยืดเยื้อไปจนถึงปีหน้า ทำให้ประเด็นดังกล่าวมีผลต่อเศรษฐกิจไทยผ่านความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน และอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่การส่งผ่านผลกระทบมายังการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีอยู่อย่างจำกัดในปีนี้

          อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ครัวเรือนบางส่วน โดยเฉพาะครัวเรือนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกยังมีความกังวลว่า สภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและภาคการค้า นอกจากนี้ หลายครัวเรือนยังกังวลว่าน้ำจะท่วมบ้านเรือนของตนเอง ซึ่งอาจจะทำให้ต้องดึงเงินออมส่วนหนึ่งมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน ในเบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ว่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าใกล้กรอบบนของประมาณการเศรษฐกิจที่ร้อยละ 4.0-5.0 (ค่ากลางที่ร้อยละ 4.5)ดูรายละเอียดฉบับเต็ม