Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 สิงหาคม 2562

เศรษฐกิจไทย

แนวโน้มทั้งปี’62 อาจต่ำกว่าที่คาดที่ 3.1%...ในขณะที่ความเสี่ยงจากภายนอกที่สูงขึ้น ทำให้มาตรการทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมอาจมีความจำเป็น (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3814)

คะแนนเฉลี่ย
        ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ชะลอตัวลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 2.3 (ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี) ส่งผลให้ครึ่งปีแรก GDP ไทยขยายตัวร้อยละ 2.6 จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลต่อการส่งออกและท่องเที่ยวให้ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่การใช้จ่ายครัวเรือนยังสามารถเป็นแรงหนุนต่อเศรษฐกิจได้แม้ว่าจะชะลอตัวลงบ้างก็ตาม

       สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้ายังเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย หากผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยมีมากขึ้นจนส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และการจ้างงาน มาตรการภาครัฐอาจจะมีความจำเป็นต้องเข้ามาดูแลเพิ่มเติม เพื่อประคับประคองประเด็นเฉพาะหน้าให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ และลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างจากการปรับลดการจ้างงาน ในเบื้องต้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ไว้ที่ร้อยละ 3.1 อย่างไรก็ตาม จากภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกที่ขยายตัวได้ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลให้ GDP ทั้งปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวเข้าสู่กรอบล่างของประมาณการที่ร้อยละ 2.9-3

​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม