Display mode (Doesn't show in master page preview)

12 มีนาคม 2562

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ชี้ชะตา Brexit: อังกฤษจะหาทางออกอย่างไรก่อนวันกำหนดเส้นตาย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2973)

​        หลังจากนายกรัฐมนตรีเทเรซ่า เมย์ พ่ายแพ้การลงมติของรัฐสภาสหราชอาณาจักรต่อร่างข้อตกลงออกจากสหภาพยุโรปที่เสนอโดยรัฐบาลไปเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา รัฐสภาสหราชอาณาจักรมีกำหนดลงมติเพื่อพิจารณาร่างข้อตกลงออกจากสหภาพยุโรปอีกครั้ง ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งถือว่าเป็นการลงมติชี้ชะตาครั้งที่ 2 (The Second Meaningful Vote) ว่า สหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปโดยปราศจากเงื่อนไข (No deal) หรือไม่

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า รัฐสภาจะลงมติไม่เห็นชอบต่อร่างข้อตกลงในวันที่ 12 มีนาคม โดยคะแนนไม่เห็นชอบจะสูงกว่าคะแนนเห็นชอบค่อนข้างสูง หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีเมย์ จะเสนอให้รัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบต่อการออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีเงื่อนไข (No deal) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า รัฐสภาจะลงมติไม่เห็นด้วย หรือต้องการให้มีข้อตกลงออกจากสหภาพยุโรป หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีเมย์จะเสนอให้ลงมติเพื่อขยายเวลาเลื่อนวันเริ่มต้นออกจากสหภาพยุโรป ในวันที่ 14 มีนาคม 2562  ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า รัฐสภาจะลงมติให้ขยายเวลาเลื่อนวันเริ่มต้นออกจากสหภาพยุโรปออกไปอีก อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็นไปได้ที่ไม่อาจหาข้อยุติจากกลุ่มการเมืองที่มีความเห็นต่าง จนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ทันกำหนดเวลาที่อาจได้รับการขยายเลื่อนออกไปใหม่อีกครั้ง แต่ทางสหภาพยุโรปได้แสดงท่าทีแล้วว่าจะไม่ให้โอกาสเจรจาใหม่เป็นครั้งที่สาม ซึ่งสหราชอาณาจักรอาจจำเป็นจะต้องกลับไปใช้ร่างข้อตกลงเดิม แม้จะมิใช่เงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มการเมืองต่างๆ

​​

เศรษฐกิจต่างประเทศ