Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 เมษายน 2562

สถาบันการเงิน

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน 8 พ.ค. คาดคงอัตราดอกเบี้ย...ขณะที่ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3800)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยน่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% ในการประชุมครั้งที่ 3 ของปี 2562 เพื่อรอประเมินประเมินพัฒนาการเศรษฐกิจไทย รวมทั้ง ผลของดำเนินนโยบายการเงินแบบเฉพาะเจาะจง ทั้ง Macro และ Micro Prudential อาทิ การกำหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio)ตลอดจน มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ (Credit underwriting standards)  ต่อการดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงกลางปีของรัฐบาล น่าจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยลงบางส่วน​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน