Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 พฤศจิกายน 2562

สถาบันการเงิน

สัญญาณเศรษฐกิจที่ยังชะลอ...หนุน กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3830)

คะแนนเฉลี่ย

               ท่ามกลางสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวทั้งภาคการส่งออก การใช้จ่ายในประเทศ รวมทั้ง แนวโน้มเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำสะท้อนความเปราะบางทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนการส่งผ่านจากภาคส่งออกไปยังภาคเศรษฐกิจจริงชัดเจนขึ้น แม้ว่าภาครัฐจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่มาตรการดังกล่าวเป็นการประคับประคองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ให้ไถลลงไปมากกว่านี้ ซึ่งมองไปข้างหน้า ปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับสูงทั้งประเด็นด้านสงครามการค้า ตลอดจน Brexit ที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน แม้ว่าประเด็นดังกล่าวจะเริ่มมีสัญญาณบวกบ้างก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จากระดับ 1.50% เหลือ 1.25% ในการประชุมรอบ 6 พฤศจิกายนนี้

            มองไปข้างหน้า ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินไทยในปี 2563 คงอยู่ที่พัฒนาการของปัจจัยเสี่ยงจากประเด็นทางการค้าและทิศทางของพัฒนาการเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ ทิศทางเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงอยู่ แม้ว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ตลอดจน ประเด็น Brexit จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่คงไม่ได้เปลี่ยนภาพเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ประเด็นความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่อเนื่องจากประเด็นค่าเงินบาทที่แข็งค่า ผลกระทบจากภาคการส่งออกที่ส่งผ่านมายังการจ้างงานและกำลังซื้อของครัวเรือนในประเทศ ซึ่งประเด็นข้างต้น คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงจะติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า กนง. ยังคงมีพื้นที่ในการดำเนินนโยบายการเงินเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในระดับต่ำสุดก็ตาม

​​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน