Display mode (Doesn't show in master page preview)

21 มกราคม 2563

K SME Analysis

มาตรการลดใช้พลาสติก กระทบธุรกิจ SME อย่างไร?

คะแนนเฉลี่ย
​ ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของโลกที่เป็นแหล่งกำเนิดของขยะพลาสติกในทะเลรวมไปถึงบนบก ซึ่งปัจจุบัน ขยะพลาสติกเหล่านี้นำไปสู่วิกฤตสิ่งแวดล้อมมากมายโดยมีสาเหตุหลักสืบเนื่องจากการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุงหูหิ้ว หลอด แก้วน้ำ และบรรจุภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
 
   การประกาศงดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เกิดขึ้นเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ตรงจุด ทำให้ธุรกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลาสติกกลับต้องเผชิญความท้าทายในธุรกิจที่หลีกเลี่ยงได้ยาก การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง


  ผลของวิกฤตสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติและการผลักดันให้เกิดการลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างจริงจังจากภาครัฐ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง


 
 สิ่งที่สำคัญเพื่อความอยู่รอดในระยะยาวของผู้ประกอบการ SME คือ การเร่งปรับตัวอยู่เสม​อเพื่อให้เกิดการปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างถูกต้อง​​​

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…
​​


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

K SME Analysis