Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 กรกฎาคม 2562

K SME Analysis

AgriTech ทางรอดเกษตรสมัยใหม่

คะแนนเฉลี่ย

​​​​   ในอดีตเกษตรกรไทยมักต้องประสบกับปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อภาคเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันสามารถก้าวข้ามได้โดยการผลักดันสู่ เกษตรสมัยใหม่ หรือ AgriTech เพื่อการเพิ่มพูนผลผลิต เพิ่มคุณภาพ และลดต้นทุน​​การปลูกพืชให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคใหม่ จึงควรวางอยู่บนหลักการของ AgriTech โดยการทำการเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Farming) ให้สภาพแวดล้อมอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้แบบ Real Time​การใช้เครื่องมือของ AgriTech ให้มีประสิทธิผลที่ดีที่สุด ควรใช้เครื่องมือตามขนาดพื้นที่ทางการเกษตร โดยจะแบ่งเป็น พื้นที่ขนาดใหญ่ และพื้นที่ขนาดเล็ก​​เชื่อว่าแนวโน้ม AgriTech ในระยะข้างหน้าจากนี้ ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึง AgriTech ได้ง่ายขึ้นด้วยปัจจัยหนุนต่างๆ​
​​


ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…

​​​​

 


Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

K SME Analysis