Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 พฤศจิกายน 2562

K SME Analysis

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติเปลี่ยน SME เร่งปรับแผนรับมือ

คะแนนเฉลี่ย

​ตั้งแต่ต้นปี 2562 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง เนื่องจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเผชิญกับโจทย์ท้าทายหลายๆ ด้าน​

 

 การที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในธุรกิจท่องเที่ยว (TravelTech) ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME
 

ข้อมูลล่าสุดของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีจำนวนประมาณ 23.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา​ 
 

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท​ 

 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว SME คงต้องทำความเข้าใจกับปัจจัยแวดล้อมในภาคการท่องเที่ยวยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะปรับแผนการทำธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับภาวะตลาดได้อย่างรวดเร็วจึงจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ


ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…
 

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

K SME Analysis