Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 กุมภาพันธ์ 2562

K SME Analysis

ตรุษจีน เทศกาลดี SME ชิงเม็ดเงิน

คะแนนเฉลี่ย

​ ​เทศกาลตรุษจีน เป็นช่วงที่ประชาชนจะมีการใช้จ่ายก่อนและหลังเทศกาลประมาณ 1 สัปดาห์ค่อนข้างสูงกว่าปกติ ส่งผลให้เม็ดเงินในช่วงเทศกาลนี้ นอกจากจะเน้นไปที่กลุ่มเครื่องเซ่นไหว้แล้ว บางส่วนยังถูกกระจายไปสู่ภาคธุรกิจอื่นๆ อาทิ ธุรกิจค้าปลีกสินค้าต่างๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ของใช้ตกแต่งบ้าน ธุรกิจร้านอาหาร ร้านทอง รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่อง ​ จากพฤติกรรมการจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ยังไม่สดใสนักแต่มุมมองทางด้านอื่นๆ กลับมีทิศทางในเชิงบวก โดยเฉพาะมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% สำหรับการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้นและสินค้ามีราคาถูกลง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ SME ที่พึ่งพากำลังซื้อในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2562 ดังนี้

 ในช่วงที่ตลาดกำลังเผชิญกับปัจจัยท้าทายทางด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป จากปัจจัยด้านต่างๆ ที่เข้ามากระทบ อาทิ ด้านกำลังซื้อ และด้านมาตรการภาครัฐ ดังนั้นธุรกิจ SME ที่คาดหวังกำลังซื้อของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน อาจจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์​​

​​   เทศกาลตรุษจีนอาจเป็นช่วงที่ประชาชนมีแนวโน้มจับจ่ายเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ แต่คงต้องติดตามสภาพตลาดหลังจากผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีนไปแล้วว่าจะเป็นในทิศทางใด ภายใต้ปัจจัยกดดันจากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ภาวะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว สงครามการค้าของประเทศต่างๆ ซึ่งทำให้ภาคประชาชนค่อนข้างระมัดระวังการใช้จ่ายพอสมควร โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีรายได้ปานกลางลงมา ซึ่งกำลังซื้อยังฟื้นตัวได้ไม่รวดเร็วนัก

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…
Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

K SME Analysis