Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 กันยายน 2562

K SME Analysis

SME ไม่จำเจ ปรับกลยุทธ์รับเทศกาลกินเจ

คะแนนเฉลี่ย

​​พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลกินเจที่ผ่านมา พบว่าความนิยมบริโภคทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มีเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด​


ตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางสังคมและพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทั้งในฝั่งของผู้บริโภค รวมถึงทางด้านผู้ประกอบการ

​ผลจากสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไป ประกอบกับการแข่งขันที่มีมากขึ้นในตลาดสินค้าที่เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปเจ รวมถึงร้านอาหาร ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่จะนำเสนอสินค้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่​​​


เม็ดเงินค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจ มีการเติบโตต่อเนื่อง จากจำนวนคนรุ่นใหม่ที่หันมาให้ความสนใจอาหารเจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ช่วยกระตุ้นให้มีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าสู่ตลาดนี้กันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จากการแข่งขันที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการอาจจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบ รสชาติ รวมถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่ชอบลองหรือเปิดรับสินค้าที่มีความแตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…
Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

K SME Analysis