Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 กรกฎาคม 2562

K SME Analysis

SME จับเทรนด์อาหารอนาคต สร้างรายได้

คะแนนเฉลี่ย

​  อุตสาหกรรมอาหารกำลังผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น วิกฤติความมั่นคงทางอาหาร โครงสร้างประชากรและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ก่อให้เกิดเทรนด์การผลิตอาหารในอนาคต อีกทั้งผู้บริโภคเองก็ให้สำคัญต่อการบริโภคมากยิ่งขึ้น​

 

     จากเทรนด์ทางอาหารในอนาคต ผู้ประกอบการจึงควรใช้แนวทางเทรนด์อาหารมาสร้างโอกาสใหม่ต่อการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น นอกจากการติดตามความเคลื่อนไหวของเทนด์อาหารแล้ว SME ควรให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมการผลิตอาหาร พร้อมรักษาคุณภาพการผลิต และความรับผิดชอบทางสังคมด้วย

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม… 

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

K SME Analysis