Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 กุมภาพันธ์ 2563

K SME Analysis

ออกกำลังกายฮิต ปลุกกระแสธุรกิจรักสุขภาพ

คะแนนเฉลี่ย
​​​​ กระแสการรักสุขภาพ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงไทย ส่งผลให้ความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยหากพิจารณาเฉพาะในส่วนของไทยพบว่า การจัดการแข่งขันวิ่งในรายการต่างๆ มีคนสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ในขณะที่ธุรกิจฟิตเนสซึ่งแต่เดิมมีคนให้ความสนใจใช้บริการไม่สูงมาก ปัจจุบันจำนวนคนใช้บริการแต่ละแห่งมีเพิ่มมากขึ้น จนหลายแห่งมีเครื่องเล่นไม่เพียงพอต่อความต้องการ
 

  เป้าหมายของการออกกำลังกายของคนไทยในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป มีความแตกต่างกัน​ตามแต่ละช่วงวัย การได้เรียนรู้เป้าหมายของแต่ละคนจะช่วยให้วางแผนกลยุทธ์ได้เหมาะสม

 

  ธุรกิจที่จะได้รับอานิสงส์ค่อนข้างมาก จากกระแสการออกกำลังกาย ซึ่งผู้ประกอบการ SME ทั้งรายเดิมและรายใหม่ สามารถขยายการลงทุนได้ ประกอบด้วย

 

   ความเข้าใจพฤติกรรมความต้องการของตลาด โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย และมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ โดยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง รวมถึงแนวทางการปรับตัวของธุรกิจ มีรายละเอียด ดังนี้

 

​กระแสความใส่ใจด้านสุขภาพ ส่งผลให้จำนวนคนที่หันมาเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายมีเพิ่มขึ้น และช่วยสร้างโอกาสทางด้านการตลาด และยอดขายต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี
 


ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

K SME Analysis