Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 เมษายน 2563

K SME Analysis

โควิด-19 ยืดเยื้อหนัก ร้านอาหารปรับอย่างไรในวิกฤตนี้

คะแนนเฉลี่ย

​​ภาพรวมตลาดร้านอาหารปี 2563 น่าจะปั่นป่วนไม่ใช่น้อยสำหรับผู้ประกอบการ SME เพราะนอกจากจะเผชิญกับพิษเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อต่อเนื่องจากการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหาภัยแล้งที่กดดันกำลังซื้อครัวเรือนแล้ว ยังถูกกระแทกหนักจากพิษระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะยุติลงเมื่อใดอีก​

 

นอกจากโจทย์การแพร่ของระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลต่อยอดขายร้านอาหารอย่างไม่คาดคิด จนผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวอย่างด่วนเพื่อไปต่อให้ได้แล้ว ยังคงมีความท้าทายอีกหลายประการที่ผู้ประกอบการพึงตระหนักและคำนึงถึง

 

แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านอาหารในยุคการแข่งขันสูง ต้องมีการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ การทบทวนและปรับแผนให้สอดคล้องกับตลาดในปีนี้ให้มากขึ้น ตลอดจนมีการอัพเดตความรู้และการปรับตัวให้เท่าทันแนวโน้มการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

 

หาก​​​​สถานการณ์ยืดเยื้อหรือมีการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วในวงกว้างขึ้น ผู้ประกอบการต้องมีการบริหารต้นทุนและรักษาสภาพคล่องให้ดี เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดไปได้จากวิกฤตเฉพาะหน้านี้​ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม…


​​

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

K SME Analysis