Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 สิงหาคม 2553

บริการ

1 กันยายน 2553 เปิดใช้บริการคงสิทธิเลขหมาย? ... พร้อมบริการโทรในและนอกเครือข่ายอัตราเดียว (On Net/Off Net) (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2918)

คะแนนเฉลี่ย

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 นี้ ตลาดธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้น เมื่อทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้มีคำสั่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายเดิม (Mobile Number Portability) พร้อมกับเปิดให้บริการอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในเครือข่าย (On Net) และนอกเครือข่าย (Off Net) ในราคาเดียวกันทั่วประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อการเปิดใช้บริการคงสิทธิเลขหมาย และการคิดอัตราค่าบริการราคาเดียวทั้งใน และนอกเครือข่าย โดยทำการสำรวจในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2553 จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 800 ชุด โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กระจายไปตามและตามสถานที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษาทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ

จากผลสำรวจของ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 54.1 สนใจที่จะย้ายเครือข่าย แต่เมื่อสอบถามถึงความสนใจในการย้ายเครือข่ายเมื่อผู้บริโภคต้องชำระค่าบริการในการโอนย้ายเครือข่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 51.5 ไม่สนใจที่จะย้ายเครือข่าย ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่ยังคิดจะย้ายเครือข่ายแม้มีการเรียกเก็บค่าบริการโอนย้ายมีสัดส่วนร้อยละ 48.5 ของผู้ที่คิดจะย้ายเครือข่าย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ต้องการย้ายเครือข่ายจะมีจำนวนไม่สูงมากนัก เมื่อต้องเสียค่าบริการในการโอนย้ายก็ตาม แต่สาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ที่สนใจที่จะย้ายเครือข่ายหากยังสามารถคงเลขหมายเดิมได้นั้น เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาเรื่องคุณภาพและความครอบคลุมของสัญญาณกับผู้ให้บริการปัจจุบัน ดังนั้น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คงต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายของตนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การปรับปรุงเรื่องของการให้บริการเสริม การเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีบนมือถือใหม่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่าย 3G ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะจูงใจให้ลูกค้าไม่ย้ายเครือข่ายแล้ว ยังจะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าจากเครือข่ายอื่นๆ โอนย้ายมายังเครือข่ายของตน เมื่อความแตกต่างในเรื่องของการแข่งขันในด้านราคานั้นลดลงระดับหนึ่ง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ