Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 กันยายน 2557

บริการ

โอกาสศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าไทย...ใช้ทำเลศูนย์กลางภูมิภาค ผนวกขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ รุกตลาดเพื่อนบ้าน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2535)

คะแนนเฉลี่ย

จากปี 2556 ต่อเนื่องมายังปี 2557 นี้ ความไม่แน่นอนด้านการเมือง และภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณขององค์กรต่างๆ เป็นไปอย่างระมัดระวังในระดับที่ส่งผลกระทบให้องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานต่างๆออกไป นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนด้านการเมืองในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ยังส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่ม MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) ชะลอการเดินทางมายังประเทศไทย ส่งผลให้การเติบโตของธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 เป็นไปอย่างจำกัด

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การจัดงานต่างๆที่ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป น่าจะทยอยกลับมาจัดได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีเป็นฤดูกาลที่องค์กรภาคเอกชนต่างก็ให้ความสำคัญกับการกระตุ้นยอดขายในช่วงโค้งสุดท้ายของปีอยู่แล้ว รวมถึงในส่วนของการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการขององค์กรภาครัฐที่ถูกยกเลิกหรือเลื่อนมาตั้งแต่ต้นปี ก็น่าจะทยอยกลับมาจัดงานได้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรภาครัฐภายในเดือนกันยายน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่า ในปี 2557 นี้ ตลาดธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าจะมีมูลค่าอยู่ในกรอบ 7,320-7,520 ล้านบาท เติบโตจากในปี 2556 ที่มีมูลค่าประมาณ 7,130 ล้านบาท หรือเติบโตอยู่ในกรอบร้อยละ 2.7 - 5.5 โดยมีปัจจัยหนุนจากการจัดงานภายในประเทศในช่วงไตรมาสที่ 4 เป็นหลัก

แม้ว่าในระยะสั้น ธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าจะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านการเมือง และภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มูลค่าตลาดโดยรวมในปี 2557 เติบโตได้ต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็น แต่ในระยะยาวแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าเป็นธุรกิจที่ศักยภาพและยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าในประเทศไทยน่าจะได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนในฐานะผู้ให้บริการสถานที่สำหรับการจัดงานต่างๆ ในรูปแบบผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (Business-to-business: B2B) อีกทั้งการขยายตัวของความเป็นเมือง ประกอบกับการเล็งเห็นถึงขนาดตลาดผู้บริโภคและศักยภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จะนำมาซึ่งกำลังซื้อของคนในพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆจึงหันมามุ่งขยายธุรกิจจากกรุงเทพฯไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการจัดงานในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นตามไปด้วย นำมาซึ่งความต้องการใช้บริการธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าในต่างจังหวัด

นอกจากนี้ การส่งเสริมให้หัวเมืองต่างจังหวัดที่สำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา และภูเก็ต เป็นเมืองแห่งไมซ์ ประกอบกับความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดดังกล่าว ก็ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้ายังสามารถขยายตัวในต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าในประเทศไทยก็อาจเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันระหว่างธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าในต่างประเทศที่ต่างพยายามดึงดูดการจัดงานในรูปแบบต่างๆมายังประเทศตนเอง โดยหากพิจารณาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน ก็จะพบว่า ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นคู่แข่งที่สำคัญของประเทศไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าในประเทศไทยควรใช้จุดแข็งจากการมีทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค เจาะกลุ่มผู้จัดงานจากประเทศกลุ่ม CLMV และจีน โดยชูจุดแข็งในด้านความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมงานและผู้จัดงาน รวมถึงความสะดวกในการขนส่งสินค้า ที่สามารถใช้ได้หลายช่องทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ในระยะทางที่ไม่ไกลอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าในประเทศไทยอาจเลือกเจาะกลุ่มผู้จัดงานให้มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการเป็นฐานการผลิตที่จะเพิ่มโอกาสให้ผู้จัดงานเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานได้ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ อาจเลือกเจาะกลุ่มผู้จัดงานในธุรกิจบริการที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการให้บริการ เช่น โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยต่อยอดให้ธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าในประเทศไทยมีโอกาสสร้างรายได้จากตลาดผู้จัดงานในธุรกิจใหม่ๆมากขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


บริการ