Display mode (Doesn't show in master page preview)

23 กุมภาพันธ์ 2567

บริการ

โรงแรมในไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สูง เมื่อเทียบกับหลายประเทศในเอเชีย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3460)

คะแนนเฉลี่ย

  • ผู้ประกอบการโรงแรมไทย ต้องเร่งปรับตัวรับความต้องการใช้บริการโรงแรมยั่งยืนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแข่งขันกับหลายแบรนด์และพันธมิตรที่เริ่มดำเนินการด้านความยั่งยืนแล้ว
  • การเปลี่ยนผ่านโรงแรมในไทยไปสู่ความยั่งยืน ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาทิ จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และกำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล การออกมาตรการทางภาษีชั่วคราวอย่างการลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุน หรือปรับปรุงโรงแรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างพลังงานหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการใช้ในต้นทุนที่ถูกลง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม