Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 สิงหาคม 2562

ท่องเที่ยว

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว คาดช่วยหนุนรายได้ตลาดไทยเที่ยวไทยทั้งปี 2562 แตะ 1.12 ล้านล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3024)

คะแนนเฉลี่ย

​          โดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นอกจากการต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival รวมตลาดจีนและอินเดีย จากสิ้นสุด ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2562 เป็นสิ้นสุด ณ สิ้นเดือน เมษายน 2563 แล้ว คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ คือ 1. ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนอกเขตภูมิลำเนาที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้รับ 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น โดยเป็นผู้ที่ลงทะเบียน 10 ล้านคนแรก คิดเป็นวงเงิน 10,000 ล้านบาท และ 2. ผู้ที่ได้สิทธิ์ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายจริงจากการเดินทางท่องเที่ยวมาขอคืนเงินได้อีก 15% ของค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท โดยเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน –วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งนับเป็นการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเป็นครั้งที่ 2 หลังจากมาตรการทางภาษี[1] เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562  

            ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ปัจจัยจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวน่าจะช่วยให้บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศน่าจะดีขึ้นจากในช่วงต้นปี โดยในช่วงที่เหลือของปีจะมีช่วงที่คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวในต่างจังหวัด เนื่องจากเป็นช่วงของการปิดภาคการศึกษาและมีวันหยุดติดต่อกัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยหนุนให้คนไทยมีการเดินทางท่องเที่ยว โดยนอกจากกลุ่มที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงของมาตรการจะได้รับอานิสงส์แล้ว ยังอาจช่วยกระตุ้นกลุ่มที่ยังไม่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวให้มีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้น่าจะช่วยกระตุ้นในกลุ่มนักทัศนาจรที่เดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดใกล้เคียงแบบไปเช้า-เย็นกลับ ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศและกำลังซื้อของประชาชน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ เช่น ปัญหาฝุ่นละอองที่อาจจะกลับมาในช่วงปลายปี ยังเป็นประเด็นท้าทายต่อแนวโน้มตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้

            ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ทั้งปี 2562 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย (นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวที่พักค้างในพื้นที่) น่าจะมีจำนวนประมาณ 171.6 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% จากปี 2561 ขณะที่รายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศทั้งปี 2562 น่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท เติบโต 4.7% จากปีก่อนหน้า (โดยเม็ดเงินการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในช่วง 5 เดือนที่เหลือของปี 2562 เฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากในช่วง 7 เดือนแรกของปี) ซึ่งรายได้จากตลาดไทยเที่ยวไทยนี้ได้คำนึงถึงผลของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของคนไทยเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1% จากในกรณีที่ไม่มีมาตรการ[1] ค่าใช้จ่ายที่ชำระให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ (ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว) ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และในจังหวัดท่องเที่ยวหลักตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท หรือรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษี และมาตรการเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทมาหักลดหย่อนภาษี

​​