Display mode (Doesn't show in master page preview)

2 พฤษภาคม 2551

เศรษฐกิจต่างประเทศ

โอกาสธุรกิจการรักษาพยาบาลไทยในตลาดจีน (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 2149)

ตลาดรักษาพยาบาลในจีนมีทิศทางการเติบโตในเกณฑ์ที่ดีโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายตัวของจำนวนชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในจีนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในจีนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการการคุ้มครองด้านสุขภาพและการบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ธุรกิจการบริการรักษาพยาบาลของไทยถือได้ว่าอยู่ในอันดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสทองสำหรับโรงพยาบาลเอกชนของไทยที่จะเข้าไปทำตลาดในจีนเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าชาวจีนในระดับกลางและบนรวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัย หรือทำงานอยู่ในจีน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการรักษาพยาบาลไทยไม่ควรมองข้ามความท้าทายจากปัจจัยด้านลบต่างๆ ในจีน อาทิ ข้อจำกัดของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ด้านภาษา การแข่งขันที่รุนแรงในตลาด และ ลักษณะที่แตกต่างกันของตลาดแต่ละพื้นที่ในจีน

นอกจากนี้ บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัด เห็นว่า นอกจากการพิจารณาการขยายธุรกิจรักษาพยาบาลในต่างประเทศแล้ว การดึงดูดผู้ป่วยต่างชาติเข้ามารักษาพยาบาลในไทยถือเป็นช่องทางสำคัญที่สร้างรายได้เข้าประเทศและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ภายในปี 2551 รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย โดยกำหนดรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนสูงถึง 210,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนจึงอาจพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลไทยให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งจีน โดยควรกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในจีนเพื่อดึงดูดผู้ป่วยในจีนให้เข้ามารักษาพยาบาลในไทยมากขึ้น ทั้งนี้รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละราย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ